Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-29 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om en ny kompetensagenda för Europa
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Håkan Emsgård och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 97-2016/17)
KOM(2016) 381
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 1-2 för punkt 1)

2. EU-överläggning om kommissionens förslag till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och om upphävande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Håkan Emsgård och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 98-2016/17)
KOM(2016) 383
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 2-3 för punkt 2)
Regeringens faktapromemoria 2015/16:FPM110

3. EU-överläggning om kommissionens förslag till rådets rekommendation om inrättande av en kompetensgaranti
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Håkan Emsgård och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 99-2016/17)
KOM(2016) 382
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3 för punkt 3)
Regeringens faktapromemoria 2015/16:FPM109

4. Information om regeringens bedömning av subsidiaritetsprincipen rörande kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Håkan Emsgård och departementssekreteraren Karl Sälgström

5. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:1

6. Anmälningar
Dnr 3071-2015/16

7. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:2
EU-blad 2016/17:3

8. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75
Subsidiaritetsprövning
Fortsatt beredning och ev. beslut
KOM(2016) 532
Föredragande: JS
Kansliets föredragningspromemoria (tidigare utsänd till sammanträdet den 20 september)
Regeringens bedömning (tidigare utsänd till sammanträdet den 20 september)
KOM(2016) 532 (tidigare utsänd till sammanträdet den 20 september)

9. Granskning av ny kompetensagenda för Europa (UbU7)
Beredning
KOM(2016) 381
Föredragande: IE
FPM-UbU7
KOM(2016) 381

10. Nytt regelverk om upphandling
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:195 och motioner
Föredragande: CN

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

14. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds bidrag till svensk forskning (UbU4)
Beredning
Redogörelse till riksdagen 2015/16:RR6
Föredragande: CM
FPM-UbU4

Bilagor