Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-02-16 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen
Forsknings- och rymdrådet Per-Erik Yngwe

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:23

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning (UbU11)
Justering
Prop. 2016/17:37
Föredragande: RA
UbU11

6. Anmälan till kammardebatt om Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning (UbU11), onsdagen den 22 februari 2017

7. Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken
Subsidiaritetsprövning
Föredragning och ev. beslut
KOM(2016) 822
Föredragande: IE
FPM-Subsidiaritetsprövning – förslag till direktiv om proportionalitetsprövning
Regeringens faktapromemoria (2016/17:FPM69)
KOM(2016) 822

8. En rymdstrategi för Europa (UbU13)
Fortsatt beredning
KOM(2016) 705
Föredragande: RA
FPM-UbU13

9. Skolväsendet grundläggande om utbildningen (UbU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: AA
FPM-UbU17
Motionshäfte

10. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motion 2016/17:2973 yrkande 20 av Johanna Jönsson m.fl. (C) från kulturutskottet och motion 2015/16:2479 yrkande 1 av Cecilia Widegren m.fl. (M) från socialutskottet
Motion 2016/17:2973 yrkande 20 (C)
Motion 2015/16:2479 yrkande 1 (M)

11. Utskottsresa

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor