Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-10-11 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om Ny kompetensagenda för Europa och övriga aktuella frågor
Statsrådet Anna Ekström m.fl., Utbildningsdepartementet

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:2

3. Anmälningar
Dnr 185-2016/17

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:4
EU-blad 2016/17:5

5. Granskning av ny kompetensagenda för Europa (UbU7)
Fortsatt beredning
KOM(2016) 381
Föredragande: IE
FPM2-UbU7 (Andra föredragningspromemorian)
FPM-UbU7 (Första föredragningspromemorian, tidigare utsänd till sammanträdet den 29 september 2016)
KOM(2016) 381 (Tidigare utsänd till sammanträdet den 29 september 2016)

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG
Subsidiaritetsprövning
Ev. beslut om beredningsåtgärder
KOM(2016) 625
Föredragande: CN
KOM(2016) 625

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor