Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-10-27 kl. 11:00

Torsdag 2016-10-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-10-27 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:6

2. Anmälningar
Dnr 334-2016/17

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:7

4. En stärkt yrkeshögskola (UbU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:147 och motioner
Föredragande: ML
Tidigare utsända handlingar:
Kompletterande underlag
FPM - UbU5
Mot. 2016/17:147
Mot. 2016/17:3068
Mot. 2016/17:2954 (utdrag)
Mot. 2016/17:3079 (utdrag)
Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan

5. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: RA, ML, CM, IE och JS
FPM - UbU1
Resultatredovisning – lärar- och förskollärarsituationen i skolväsendet (utdrag ur budgetpropositionen för 2017)
Motionshäfte

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en
gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster
för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om
upphävande av beslut nr 2241/2004/EG

Subsidiaritetsprövning
Föredragning och ev. beslut
KOM(2016) 625
Föredragande: AA, IE
FPM - Europass
Regeringens subsidiaritetsbedömning
KOM(2016) 625

7. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
Skr. 2015/16:182
Föredragande: AA
FPM2 - Utkast till möjligt ställningstagande (kompletteras senare)
FPM - Politiken för global utveckling i genomförande av Agenda 2030 (tidigare utsänd till sammanträdet den 25 oktober 2016)
Skr. 2015/16:182 (tidigare utsänd till sammanträdet den 25 oktober 2016)

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Tisdagen den 8 november kl. 11.00
Torsdagen den 10 november kl. 10.00
Tisdagen den 15 november kl. 11.00
Torsdagen den 17 november kl. 10.00
Tisdagen den 22 november kl. 11.00 - Reservtid
Torsdagen den 24 november kl. 10.00 - Reservtid
Tisdagen den 29 november kl. 11.00
Torsdagen den 1 december kl. 10.00
Tisdagen den 6 december kl. 11.00
Torsdagen den 8 december kl. 10.00 - Reservtid
Tisdagen den 13 december kl. 11.00 - Reservtid
Torsdagen den 15 december kl. 10.00

Kommande debattdagar (Obs! Dessa tider kan komma att ändras)
UbU5 En stärkt yrkeshögskola, torsdagen den 24 november 2016
UbU6 Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning i Komvux, torsdagen den 24 november 2016
UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, tisdagen den 13 december 2016
UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, tisdagen den 13 december 2016