Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:39 Torsdag 2018-06-14 kl. 10:00

Torsdag 2018-06-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:39
Datum och tid: 2018-06-14 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:38

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Inkomna EU-dokument

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013
Subsidiaritetsprövning
Föredragning och ev. beslut
COM(2018) 367
Föredragande: CM
Kansliets föredragningspromemoria
Regeringens bedömning kompletteras vid ett senare tillfälle

5. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU
Subsidiaritetsprövning
Föredragning och ev. beslut
COM(2018) 447
Föredragande: JB
Kansliets föredragningspromemoria
Regeringens bedömning

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa - ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning
Subsidiaritetsprövning
Föredragning och ev. beslut
COM(2018) 435
Föredragande: IE
Kansliets föredragningspromemoria
Regeringens bedömning

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation
Subsidiaritetsprövning
Föredragning och ev. beslut
COM(2018) 436
Föredragande: IE
Kansliets föredragningspromemoria
Regeringens bedömning

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Inkomna regeringsbeslut feb-maj 2018