Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-02-26 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Val av andre vice ordförande

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:21

3. Anmälningar
Dnr 1442-2018/19

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Studiestöd (UbU15)
Justering
Motioner
Föredragande: CM
UbU15

6. Anmälan till kammardebatt om Studiestöd (UbU15), onsdagen den 13 mars 2019

7. Kommissionens förslag om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Storbritanniens och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning
Föredragning och ev. beslut
Föredragande: JB
COM(2019) 65
FPM-Subsidiaritetsprövning
Regeringens bedömning

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor