Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Begäran om utskottsinitiativ

4. Föredragning av motion om grundskolan [FPM-UbU14 delvis]

2005/06:Ju40 (fp) yrk. 8

5. Justering av förslag till betänkanden
- 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.
- 2005/06:UbU14 Grundskolan

6. Anmälan till kammardebatt om betänkandena
- 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m., fredagen den 5 maj
- 2005/06:UbU14 Grundskolan, fredagen den 5 maj

7. Föredragning av proposition 2005/06:74 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning [FPM-UbU20]

8. Föredragning av proposition 2005/06:134 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m. [FPM-UbU21]

9. Föredragning av regeringens skrivelse 2005/06:151 Kvalitet och samverkan - om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning [FPM-UbU23] jämte motion:

2005/06:Ub13 (m, fp, kd, c) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

10. Frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

11. Övriga frågor

Bilagor


Begäran om utskottsinitiativ [i basen + på papper]
FPM-UbU14 (delvis) (CLS) [i basen + på papper]
Utdrag ur motion 2005/06:Ju40 [på papper]
UbU13 (AA) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 12 april)
UbU14 (CLS) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 12 april)
FPM-UbU20 (AA) [i basen + på papper]
Prop. 2005/06:74 [på papper]
FPM-UbU21 (AA) [i basen + på papper]
Prop. 2005/06:134 [på papper]
FPM-UbU23 (CLS) [i basen + på papper]
Skr. 2005/06:151 [på papper]
Motion med anledning av skr. 2005/06:151 [på papper]
PM om skrivelse 2005/06:75 (FM) [i basen + på papper]
Utdrag ur skrivelse 2005/06:75 [på papper]