Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-10 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00 EU:s grönbok om europeiskt forskningsområde, ERA, och andra aktuella EU-frågor. Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet.

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkanden
- 2006/07:UbU15 Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m.
- 2006/07:UbU16 Sekretess vid forskningssamverkan

5. Anmälan till kammardebatt om
- 2006/07:UbU15 Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m., onsdagen den 23 maj
- 2006/07:UbU16 Sekretess vid forskningssamverkan, onsdagen den 23 maj

6. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition såvitt avser förslag om indelning i utgiftsområden

7. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007

8. Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten 2006

9. Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2006/07:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

10. Övriga frågor

Bilagor


Inför sammanträdet torsdagen den 10 maj
Faktapromemoria; grönboken om ERA:s framtid [i basen + på papper]
UbU15 (RA) [i basen] (skickades till hemadressen den 3/5]
UbU16 (PEY) [i basen] (skickades till hemadressen den 3/5]

Inför sammanträdet tisdagen den 15 maj förslag till betänkanden
UbU13 (CLS) [i basen + på papper]
UbU14 (CLS) [i basen + på papper]
UbU17 (PEY) [i basen + på papper]