Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-11-09 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Universitet och högskolor, förslagspunkterna 7 och 11 i denna del [FPM-UbU1:1] jämte motionerna:

2006/07:Ub234 (fp)
2006/07:Ub263 (mp) yrk. 2 i denna del
2006/07:Ub265 (v)
2006/07:Ub317 (kd)
2006/07:Ub321 (s)
2006/07:Ub334 (v) yrk. 4, 5 i denna del
2006/07:Ub359 (kd)
2006/07:Ub372 (s)
2006/07:Ub428 (c, fp)
2006/07:Fi201 (fp) yrk. 2
2006/07:Fi244 (s) yrk. 47

4. Föredragning av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 15 Studiestöd [FPM-UbU2] jämte motionerna:

2006/07:Ub255 (mp) yrk. 1
2006/07:Ub263 (mp) yrk. 1
2006/07:Ub333 (v) yrk. 1, 2, 3
2006/07:Ub353 (s)
2006/07:Fi244 (s) yrk. 38

5. Föredragning av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Upphävande av vissa beslut rörande gymnasieskolan, förslagspunkterna 3 och 4 [FPM-UbU3] jämte motionerna:

2006/07:Ub252 (mp)
2006/07:Ub263 (mp) yrk. 6
2006/07:Ub328 (m)
2006/07:Ub334 (v) yrk. 2
2006/07:Ub355 (s)
2006/07:Fi244 (s) yrk. 43, 44

6. Frågan om yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar m.m.

7. Frågan om yttrande till finansutskottet över förslag till tilläggsbudget för budgetåret 2006

8. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU1:1 (PEY) [i basen + på papper]
FPM-UbU2 (RK) [i basen + på papper]
FPM-UbU3 (RK) [i basen + på papper]
Häfte med motioner som planeras bli behandlade i betänkandena UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd och UbU3 Upphävande av vissa beslut rörande gymnasieskolan [på papper]