Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-08 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00 Presentation av betänkande från Utredningen om utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering (utredningssekreterarna Mats Benner och Stina Gerdes Barriere)

2. Kl. 09.30 Presentation av betänkande från Yrkeshögskoleutredningen (utredaren Anders Franzén)

3. Kl. 10.00 Överläggning med statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, om vissa EU-förslag rörande immateriella rättigheter

4. Kl. 10.30 Information om IVA:s och Vinnovas Forsknings- och framtidssyn (Johan Schuber)

5. Justering av protokoll

6. Anmälningar

7. Fråga om yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:99)

8. Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:101 Årsredovisning för staten 2007

9. Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

10. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2-11

11. Övriga frågor

Bilagor


- PM Kommissionens rekommendation avseende hantering av immateriella rättigheter vid kunskapsöverföring [i basen + på papper]
- EU-dokument C(2008)1329 [i basen + på papper]