Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ5-37 (BoU)

Föredragningslista

1. Kl. 09.00 Företrädare för Lärarutbildningskonventet om lärarutbildningen (Caroline Liberg, ordförande i lärarutbildningskonventet och dekan för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, Björn Åstrand, vice ordförande i konventet och rektor för Umeå School of Education, Umeå universitet samt Carl Anders Säfström, ledamot i konventets arbetsutskott och dekanus för utbildningsvetenskapliga nämnden vid Mälardalens högskola)

2. Kl. 09.30 Företrädare för Sveriges förenade studentkårer om kårobligatoriet (Moa Neuman, ordförande, Henric Denzler, vice ordförande och Flemming Kristensen, utredare)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Föredragning av proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor [FPM-UbU13] jämte motionerna:

2008/09:Ub25 (v) yrk. 1, 2
2008/09:Ub26 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub27 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 67, 8, 9

6. Föredragning av proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande [FPM-UbU14] jämte motionerna:

2008/09:Ub28 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4
2008/09:Ub29 (v)
2008/09:Ub30 (s)
2008/09:Ub31 (s)
2008/09:Ub262 (m)
2008/09:Ub314 (m)
2008/09:Ub429 (m)
2008/09:Ub606 (m) yrk. 1, 2, 3, 4

7. Föredragning av proposition 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet [FPM-UbU18] jämte motionerna:

2008/09:Ub23 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub24 (s) yrk. 1, 2

8. Föredragning av redog. 2008/09:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2008 och redog. 2008/09:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2008 [FPM-UbU20].

9. Justering av förslag till betänkande 2008/09:UbU20 Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2008

10. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2008/98:UbU20 Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2008, onsdagen den 20 maj

11. Föredragning av proposition 2008/09:151 Sekretess inom yrkeshögskolan [FPM-UbU21]

12. Frågan om yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2008/09:138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet

13. För yttrande till arbetsmarknadsutskottet föredragning av proposition 2008/09:138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet [FPM-UbU2y].

14. Frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna

15. För yttrande till konstitutionsutskottet föredragning av proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna[FPM-UbU3y] jämte motionerna:

2008/09:P158:1 (mp)
2008/09:P158:2 (s)
2008/09:P158:3 (s)
2008/09:P158:4 (v)

16. Frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

17. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU13 (CLS) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:171 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2008/09:171 [på papper]
FPM-UbU14 (ML) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:154 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2008/09:154 [på papper]
FPM-UbU18 (ML) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:134 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2008/09:134 [på papper]
2008/09:UbU20 (FM) [i basen + på papper]
Redog. RJ1 [på papper]
Redog. RRS12 [på papper]
FPM-UbU21 (RA) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:151 [på papper]
FPM-UbU2y (RA) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:138 [på papper]
FPM-UbU3y (CLS) [i basen + på papper]
Utdrag ur prop. 2008/09:158 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2008/09:158 [på papper]
Utdrag ur skrivelse 2008/09:75 [på papper]