Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00-09.20 Saco-förbund inom vårdsektorn om proposition 2009/10:149 En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor
- Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund
- Hans Hjelmqvist, ordförande i Sveriges läkarförbunds Utbildnings- och forskningsdelegation samt ledamot av förbundets centralstyrelse
- Catharina Gåfvels, som representerar Akademikerförbundet SSR i frågor som rör den kliniska forskningen
- Maria Lindholm, utredare med ansvar för högskole- och forskningsfrågor på Sveriges läkarförbund

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Övertagande av lagförslagen 2.3 och 2.4 i proposition 2009/10:188 Nationell sfi-bonus från arbetsmarknadsutskottet

5. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010

7. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition

8. Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009

9. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU18 Förändringar i studiestödssystemet

10. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU18 Förändringar i studiestödssystemet, måndagen den 24 maj

11. Ev. föredragning av yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition [FPM-UbU1y] jämte en motion

12. Föredragning av proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet samt lagförslagen 2.3 och 2.4 i proposition 2009/10:188 Nationell sfi-bonus [FPM-UbU21] jämte motioner

13. Övriga frågor

Bilagor


UbU18 (CM) [i basen + skickades till hemadressen den 29 april]
FPM-UbU1y (CLS) [i basen + på papper]
Utdrag ur motion med anledning av prop. 2009/10:100 [på papper]
FPM-UbU21 (CLS, CM) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2009/10:165 [på papper]
Proposition 2009/10:188 [på papper]