Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-10-15 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Presentation av betänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan (utredaren Anna Ekström, sekreteraren Ulf Andersson, sekreteraren Kent Eriksson)

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Föredragning av proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Forskning [FPM-UbU1:1] jämte motioner.

5. Föredragning av proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Förskolan och grundskolan [FPM-UbU1:2] jämte motioner.

6. Föredragning: EU-kommissionens grönbok Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte (KOM(2009) 329 slutlig) [FPM-UbU4].

7. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU1:1 (ML) [i basen + på papper]
FPM-UbU1:2 (CLS) [i basen + på papper]
Sammanställning över regeringens och oppositionens förslag till anslag under UO16 [i basen + på papper]
Häfte med motioner som planeras bli behandlade i betänkandena UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd [på papper]
FPM-UbU4 (CLS) [i basen + på papper]
Grönboken Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte [KOM(2009) 329 slutlig] [i basen + på papper]
Utbildningsdepartementet, Faktapromemoria 2009/10 FPM11 [i basen + på papper]