Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-09-20 kl. 10:00

Tisdag 2011-09-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott med anledning av proposition om fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Prop: 2011/12:5

2. Ev. val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott.

3. EU-förslag om allmänna bestämmelser för makroekonomiskt stöd till tredjeländer
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 396
Föredragande: CM

4. EU-förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 446
Föredragande: CM

5. Kanslimeddelanden

6. Aktuella EU-frågor

7. Meddelande om EU:s grannskapspolitik (UU5)
Granskning
KOM(2011) 303
Föredragande: EK

8. Grönbok om system för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden (UU6)
Granskning
KOM(2011) 393
Föredragande: AE

9. Reseberättelse över utskottsresa

10. Utskottets arbete hösten 2011

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 6 oktober 2011 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 3:
-PM KOM(2011) 396
-KOM(2011) 396
-SEK(2011) 865 (endast elektroniskt)
-PM regeringens bedömning
Punkt 4:
-PM KOM(2011) 446
-KOM(2011) 446
-PM subsidiaritetsprövning
Punkt 6:
-PM Aktuella EU-frågor
-FaktaPM 121
-KOM(2011) 241 (endast elektroniskt)
-KOM(2011) 343 (endast elektroniskt)
-KOM(2011) 381 (endast elektroniskt)
-KOM(2011) 414 (endast elektroniskt)
Punkt 7: KOM(2011) 303
Punkt 8: KOM(2011) 393
Punkt 9: Utkast till reseberättelse från Moskva