Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-03-22 kl. 09:30

Torsdag 2012-03-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24
Datum och tid: 2012-03-22 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 5-30


1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU8)

Fortsatt beredning
2011/12:FPM83
KOM(2011) 886
Motioner
Föredragande: EK

4. Internationella miljöfrågor (UU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: BMH

5. Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska
utvecklingsbanken
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:64 och motioner
Föredragande: EK

6. Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring
av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism
för euroländer

Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:66 och motioner
Föredragande: BMH

7. Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot
terrorism

Fråga om yttrande till JuU
Skrivelse 2011/12:73 och motioner
Föredragande: MB

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 mars kl. 11:00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll nr 2011/12:23
Punkt 3: Förslag till betänkande UU8
Punkt 4: Förslag till betänkande UU12
Punkt 5: PM
Punkt 6: PM
Punkt 7: PM