Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-04-18 kl. 09:30

Torsdag 2013-04-18 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28
Datum och tid: 2013-04-18 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget (UU17)
Justering
Proposition 2012/13:79 och motion
Föredragande: BMH

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott

5. Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 (UU18)
Fortsatt granskning
KOM(2013)92
FPM 2012/13:FPM86
Föredragande: IS

6. Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU11)
Beredning
Skrivelse 2012/13:114 och motioner
Motioner
Föredragande: AE

7. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) (UU16)
Beredning
2012/13:RS6 och motion
Föredragande: SaS

8. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU19)
Beredning
2012/13:RS5
Föredragande: IS

9. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (UU3y)
Fråga om yttrande till KU
Skrivelse 2012/13:75
Föredragande: SaS

10. (Kl. 10.00) Inför utrikesrådet (FAC) respektive allmänna rådet (GAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

11. (11.00) European Institute for Peace och EEAS
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande UU17
Punkt 2: Protokoll 2012/13:27
Punkt 5:
- Förslag till utlåtande UU18
- 2012/13:FPM86
Punkt 6: Förslag till betänkande UU11
Punkt 7: Förslag till betänkande UU16
Punkt 8: Förslag till betänkande UU19
Punkt 9: PM skrivelse 75
Punkt 10:
- Kommenterad dagordning FAC
- Kommenterad dagordning GAC (punkt 8 rör UU)
Punkt 11:
- PM Europeiska fredsinstitutet
- PM EEAS med fokus på översynen 2013