Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-10-25 kl. 09:30

Torsdag 2012-10-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7
Datum och tid: 2012-10-25 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. EU:s långtidsbudget och GUSP
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD
Statssekreterare Sofia Strand, UD

2. UD:s budget och utrikesförvaltningen
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

3. Viss kompletterande information om frågor
relaterade till Mellanöstern

Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Aktuella EU-frågor

7. Inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd
Subsidiaritetsprövning
2012/13:FPM9
KOM(2012) 514
Föredragande: SS

8. Utrikesförvaltningen (UU1y)
Fortsatt beredning
Proposition 2012/13:1
Motioner
Föredragande: BMH

9. Internationell samverkan (UU1)
Beredning
Prop. 2011/12:1
Motioner
Föredragande: BMH

10. Internationellt bistånd (UU2)
Beredning
Prop. 2011/12:1
Skrivelse 2011/12:164 och motioner
2011/12:FPM169
2012/13:FPM5
2012/13:FPM7
Föredragande: EK

11. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 (UU13)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2011/12:154 och motioner
Föredragande: BMH

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 november kl. 11:00

Bilagor


Punkt 1: PM MFF
Punkt 3:
- PM Rådsbeslut 2012/635 vid FAC
- PM Sanktioner före 15 okt.
- PM Syrien
Punkt 4:
- Protokoll 2012/13:5 och 2012/13:6
- Besöksprotokoll 2012/13:4
Punkt 6:
- PM Aktuella EU-frågor
- 2012/13:FPM5
- KOM(2012) 492
- 2012/13:FPM7
- KOM(2012) 489
- JOIN(2012) 27
- KOM(2012) 586
- KOM(2012) 600 (sid.1-29)
- KOM(2012) 600 (endast elektroniskt i sin helhet)
- KOM(2012) 601 (endast elektroniskt)
- KOM(2012) 602 (endast elektroniskt)
- JOIN(2012) 28
- JOIN(2012) 24
Punkt 7:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2012) 514
- 2012/12:FPM9
Punkt 8: Förslag till yttrande UU1y
Punkt 9: Förslag till betänkande UU1
Punkt 10: Förslag till betänkande UU2
Punkt 11: Förslag till betänkande UU13