Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-12-01 kl. 09:30

Torsdag 2016-12-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-12-01 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Justering
Budgetproposition UO7 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:10 och 2016/17:11

3. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda
2030 (PGU) (UU5)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2015/16:182 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU5
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism
Fråga och ev. beslut om yttrande till konstitutionsutskottet
KOM(2016) 379
2015/16:FPM104
PM
Föredragande: Josefina Kildjer

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 december 2016 kl. 09:30

Bilagor