Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-02-16 kl. 09:30

Torsdag 2017-02-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-02-16 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:19

2. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda
2030 (PGU) (UU5)
Justering
Skrivelse 2015/16:182 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU5
Föredragande: Fredrik Kirst

3. Makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien
Subsidiaritetsprövning
Justering
KOM(2017) 14 final
PM sub. prövning KOM(2017) 14
PM sub. prövning UU
Föredragande: Josefina Kildjer

4. Kommissionens arbetsprogram 2017 (UU4)
Fortsatt beredning
KOM(2016) 710
Faktapromemoria 2016/17:FPM30
Förslag till utlåtande 2016/17:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och
långsiktighet inom biståndet (UU8)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:64 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU8
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
i svensk utrikespolitik (UU15)
Beredning
Skrivelse 2016/17:62 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 februari 2017 kl. 11:00

Bilagor