Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Torsdag 2016-11-17 kl. 08:00

Torsdag 2016-11-17 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-11-17 08:00
Plats: RÖ 5-30

DEL I: kl. 08:00-09:00

1. Överlämnande av motioner till UFöU
Ev. beslut
2016/17:1073, yrkande 9
2016/17:1738, yrkande 9

2. Kommissionens arbetsprogram 2017 och EU:s relation till
Storbritannien

Information
EU- och handelsminister Ann Linde, UD
KOM(2016) 710
Bakgrunds PM

DEL II: kl. 09:30

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:8 och besöksprotokoll 2016/17:5

4. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Fortsatt beredning
Budgetproposition UO5 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU1
Föredragande: Fredrik Kirst

5. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Fortsatt beredning
Budgetproposition UO7 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Kommissionens arbetsprogram (UU4)
Fråga om ev. yttrande från övriga utskott
KOM(2016) 710
Föredragande: Josefina Kildjer

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 november kl. 09.30

Bilagor