Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Torsdag 2017-10-19 kl. 09:30

Torsdag 2017-10-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-10-19 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. (Kl. 09:30) Riksrevisionens utvecklingssamarbete
(Utgiftsområde 7)
Information
Riksrevisionens anslag för utvecklingssamarbete i bet. 2016/17:UU2
Riksrevisionens årsredovisning för 2016
- Riksrevisor Helena Lindberg, Riksrevisionen

2. (Kl. 10:00) Riksrevisionens granskning av exportkontrollen
av krigsmateriel
Information
RiR:s granskningsrapport 2017:2
Skrivelse 2016/17:160
- Riksrevisor Ingvar Mattson, Riksrevisionen

3. (Kl. 10:30) Riksrevisionens granskning av exportkontrollen
av krigsmateriel
Information
RiR:s granskningsrapport 2017:2
Skrivelse 2016/17:160
- Statssekreterare Charlotte Svensson, Justitiedepartementet

4. (Kl. 11:00) Riksrevisionens granskning av exportkontrollen
av krigsmateriel
Information
RiR:s granskningsrapport 2017:2
Skrivelse 2016/17:160
- Generaldirektör Christer Ahlström, ISP

5. (Kl. 11:30) Utgiftsområde 1 och 5
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

6. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:6

7. EU:s framtida försvar (UU5)
Fortsatt beredning
KOM(2017) 315
Utlåtande 2017/18:UU5
Föredragande: Ingrid Svensson

8. Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande
SADC-staterna, å andra sidan (UU6)
Fortsatt beredning
Proposition 2016/17:210 och motioner
Näringsutskottets yttrande
Betänkande 2017/18:UU6
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

9. Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (UU7)
Fortsatt beredning
Proposition 2016/17:215 och motioner
Försvarsutskottets yttrande
Betänkande 2017/18:UU7
Föredragande: Josefina Kildjer

10. Utgiftsområde 1: Utrikesförvaltningen (UU1y)
Fortsatt beredning
Budgetproposition UO1
2017/18:UU1y
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

11. Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av
krigsmateriel (UU3)
Beredning
Skrivelse 2016/17:160
Betänkande 2017/18:UU3
Föredragande: Ingrid Svensson

12. Sveriges samlade politik för internationell och civil
militär krishantering (UU8)
Beredning
Skrivelse 2016/17:196 och motioner
Försvarsutskottets yttrande
Betänkande 2017/18:UU8
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 08:00

Bilagor