Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2017-10-26 kl. 08:00

Torsdag 2017-10-26 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2017-10-26 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. (Kl. 08:00) Budgetproposition 2018 Utgiftsområde 7
Internationellt bistånd och höständringsbudget
Information
Budgetproposition UO7
Höständringsbudget 2017/18:2
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin

2. (Kl. 09:00) Sveries sjöterritorium och maritima zoner
Information
Proposition 2016/17:215
Enhetschef Gustaf Lind, Utrikesdepartementet

3. (Kl. 09:30) EU:s framtida försvar (UU5)
Justering
KOM(2017) 315
Utlåtande 2017/18:UU5
Föredragande: Ingrid Svensson

4. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:7

5. Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande
SADC-staterna, å andra sidan (UU6)
Fortsatt beredning
Proposition 2016/17:210 och motioner
Näringsutskottets yttrande
Betänkande 2017/18:UU6
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

6. Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (UU7)
Fortsatt beredning
Proposition 2016/17:215 och motioner
FöU2y
Betänkande 2017/18:UU7
Föredragande: Josefina Kildjer

7. Sveriges samlade politik för internationell och civil
militär krishantering (UU8)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:196 och motioner
FöU3y
Betänkande 2017/18:UU8
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Utgiftsområde 1: Utrikesförvaltningen (UU1y)
Fortsatt beredning
Budgetproposition UO1
Förslag till yttrande 2016/17:UU1y
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

9. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Beredning
Budgetproposition UO5 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

10. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Beredning
Budgetproposition UO7 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU2
PM om resultatuppföljning
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

11. Val av deputerade till sammansatt utrikes- och försvarsutskott
(UFöU)
PM

11. (Kl. 09:45) Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
POW October
POW November
Veckobrev 38
Veckobrev 39
Veckobrev 41
Veckobrev 42
T.f. enhetschef Tomas Wiklund, Utrikesdepartementet

12. (Kl. 11:00) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Information
Budgetproposition UO7
Höständringsbudget 2017/18:2
Generaldirektör Carin Jämtin, Sida

13. (Kl. 12:00) Biståndsanalys 2017
Information
Rapport
Ordförande Helena Lindholm, Expertengruppen för
Biståndsanalys

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 november 2017 kl. 11:00Bilagor