Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Torsdag 2018-11-29 kl. 08:00

Torsdag 2018-11-29 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-11-29 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. (kl. 08.00) Utgiftsområde 7, Internationellt bistånd
Information
Budgetproposition 2018/19:1, UO7
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD

2. (kl. 09.30) Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:8 och 2018/19:9

3. Kommissionens arbetsprogram 2019 (UU4)
Justering
KOM(2018) 800
Förslag till utlåtande 2018/19:UU4
Föredragande: Ingrid Svensson

4. Global hälsa, (tillsammans med SoU)
Information
Sveriges arbete med global hälsa
Sammanfattning av rapporten
- Statssekreterare Eva Svedling, UD
- Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

5. (kl. 10.30) Globala migrationsramverket och globala
flyktingramverket (tillsammans med SfU)
Information
Utkast till globala migrationsramverket
Utkast till globala flyktingramverket
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
- Statssekreterare Lars Westbratt, JuDep.

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 december 2018 kl. 11.00

Bilagor