Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:30

2. Ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Armenien, å andra sidan (UU13)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:63
Förslag till betänkande 2018/19:UU13
Föredragande: Josefina Kildjer

3. Riksdagens skrivelse till regeringen - åtgärder under 2018 (UU3y)
Fortsatt beredning
Utkast till yttrande 2018/19:UU3y
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

4. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Ev. beslut om nomineringar av deputerade och suppleanter

5. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april 2019 kl. 09:30.

Bilagor