Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Torsdag 2019-04-25 kl. 09:30

Torsdag 2019-04-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-04-25 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:31

2. Ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å enda sidan,
och Republiken Armenien, å andra sidan (UU13)
Justering
Prop. 2018/19:63
Förslag till betänkande 2018/19:UU13
Föredragande: Josefina Kildjer

3. Situationen för barn med koppling till Sverige i f.d.
Daesh-kontrollerade områden
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (UU3y)
Justering
Förslag till yttrande 2018/19:UU3y
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UU10)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:115
Förslag till betänkande 2018/19:UU10
Finansutskottets yttrande 2018/19:FiU4y
Försvarsutskottets yttrande 2018/19:FöU3y
Utbildningsutskottets yttrande 2018/19:UbU2y
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2018/19:MJU4y
Näringsutskottets yttrande 2018/19:NU2y
Protokollsutdrag från kulturutskottet 2018/19:34
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Norden (UU14)
Beredning
Skr. 2018/19:90
Redogörelse 2018/19:NR1
Förslag till betänkande 2018/19:UU14
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

7. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 11:00.

Bilagor