Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (UU3)

Beredning
Prop. 2018/19:156 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU3
Föredragande: Ingrid Svensson

2. Utrikesförvaltningen (UU1y)
Beredning
Budgetpropositionen 2019/20:1 UO1
Förslag till yttrande 2019/20:UU1y
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens
tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2018
(UU4y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
PM
KU:s fråga om remiss till övriga utskott
PM om KU:s uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2018
Avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2018
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:6 och 2019/20:7

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11:00.

9. (kl. 11:30) Forum för levande historia
Information
Överintendent Ingrid Lomfors
PM

Bilagor