Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2008-10-14 kl. 08:30

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1
Datum och tid: 08:30
Plats: Villa Bonnier, Nobelgatan 13 OBS platsen!

Föredragningslista

1. Meddelanden och administrativa frågor

2. Granskning av utkast till betänkande UU3 Norden (JM)

3. Beredning av utkast till utlåtande UU7 Grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (MB)

4. Justering av utkast till betänkande UU4 ISP avgiftssystem (JM)

5. Justering av utkast till betänkande UU5 Avtal med Montenegro (JM)

6. Planeringsfrågor

7. Övrigt

Bilagor


- Kommissionens svar på utrikesutskottets utlåtande
2007/08:UU11 Kommissionens årliga politiska strategi för år
2009 (dp1)
- Utkast till bet. UU3 (dp 2)
- Underlag för bet. UU7 (dp 3)
- Kom (2008) 383 (dp 3)
- 2007/08:FPM143 Grönbok om EU och de utomeuropeiska
länderna och territorierna (dp 3)
- Utkast till bet. UU4 (dp 4)
- Utkast till bet. UU5 (dp 5)

Till dp 6
- PM Översikt över internationella organisationer/händelser
- Sammanställning av svaren på utskottsenkäten
- PM Aktuella EU-frågor
- 2007/08:FPM116 EU som global utvecklingsaktör - EU:s bidrag till uppfyllandet av millenniemålen
- 2007/08:FPM122 Barcelonaprocessen: Unionen för Medelhavet
- Förslag till föredragningar under hösten 2008
- PM 2008-10-07 Verksamheten i utrikesutskottets arbetsgrupp för Afrikafrågor (jämte bilaga med reseberättelse från arbetsgruppens Västafrika-resa)
- Ärendeplan för utrikesutskottet 2008-10-09
- "Hallonsorbet"