Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om G20-mötet (utvecklingsfrågorna)
- Departementsrådet Per Örnéus

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Fråga om eventuellt sammansatt utrikes- och försvarsutskott med anledning av dels proposition 2010/11:35 om fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), dels aviserad skrivelse 2010/11:27 med redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011.

5. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AH

6. Utrikesförvaltningen (UU1y)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AH

7. Ev. yttrande till KU om subsidiaritetsprövningen i riksdagen (UU2y)
Beredning
PM från konstitutionsutskottet
Föredragande: CM

8. Ev. yttrande till FiU över tilläggsbudget för 2010 - utgiftsområde 7 (UU3y)
Beredning
Prop. 2010/11:2 och motioner
Föredragande: EK

9. Ev. yttrande till FiU över budgetramarna för utgiftsområde 5 och 7 under 2011 (UU4y)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: KF

10. Sidas stöd för kapacitetsutveckling (UU5)
Beredning
Redog. 2009/10:RRS12
Föredragande: AH

11. Aktuella EU-frågor

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 november 2010 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Länkar till Hemsida för G20-toppmötet och utvecklingsfrågorna (endast elektroniskt)
Punkt 2: Protokoll 2010/11:3
Punkt 5: Förslag till betänkande 2010/11:UU1
Punkt 6: Förslag till ev. yttrande 2010/11:UU1y
Punkt 7:
- PM om tillämpning av subsidiaritetsprincipen
- Bilaga om remiss till utskott
Punkt 8: PM om hösttilläggsbudget
Punkt 9: PM om budgetramar
Punkt 10: Förslag till betänkande 2010/11:UU5
Punkt 11:
- PM aktuella EU-frågor inför 101109
- 2010/11:FPM2
- 2010/11:FPM3
- KOM(2010) 586
- Brev om den Europeiska grannskapspolitiken (ENP)