Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

3. Yttrande till andra utskott

4. Granskning av utkast till betänkande UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005 (MB,EK)

5. Granskning av utkast till betänkande UU12 Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (JM)

6. Granskning av utkast till betänkande UU13 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under år 2005 (RT)

7. Granskning av utkast till betänkande UU14 Europarådet (MH)

8. Granskning av utkast till betänkande UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (EK)

9. Granskning av utkast till betänkande UU23 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina (JM)

10. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 6 april 2006
-Faktapromemoria 2005/06:FPM75 Tematiska program för utvecklingsbistånd (dp 2)
-Diskussionsunderlag inför ett eventuellt yttrande till kulturutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:188 Kulturlivets internationalisering (dp 3)
-Utkast till betänkande UU10
-Utkast till betänkande UU12
-Utkast till betänkande UU13
-Utkast till betänkande UU14
-Utkast till betänkande UU17
-Utkast till betänkande UU23