Anmälan om deltagande i val under beteckningen Gula västarna återförvisad till Valmyndigheten för förnyad prövning

Valprövningsnämndens beslut 2019-11

Det överklagade beslutet

Valmyndigheten beslutade den 27 februari 2019 att avslå en anmälan om deltagande i val till riksdagen och därmed också för valen till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet samt för valet till Europaparlamentet under partibeteckningen Gula västarna. Valmyndigheten fann i sitt beslut att det förelåg risk för förväxling av beteckningen Gula västarna, som anmälan avsåg, med beteckningen Gula västarna (GV) som en tidigare inkommen anmälan om registrering gällde, då beteckningarna i allt väsentligt var identiska och då de gällde samma val.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat beslutet och bl.a. anfört att det inte finns någon organisation med namnet Gula västarna (GV).

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har den 17 april 2019 yttrat sig över överklagandet och anfört bl.a. följande. Den tidigare inkomna anmälan om registrering av partibeteckningen Gula västarna (GV), som utgjorde hinder mot registrering av den anmälan om deltagande som detta ärende gäller, var vid tiden för det tidigare avgivna yttrandet den 8 mars 2019 fortfarande under handläggning. Den 18 mars 2019 har Valmyndigheten fattat beslut om att avslå anmälan om registrering av partibeteckningen Gula västarna (GV). Beslutet sändes per rekommenderad post med mottagningsbevis. Försändelsen hämtades ut den 25 mars 2019. Sista dag att överklaga beslutet var därför den 16 april 2019. Beslutet har inte överklagats.

Av det anförda följer att beteckningen Gula västarna (GV) inte längre utgör hinder mot beteckningen Gula västarna under vilken AA anmält deltagande i 2022 års val till riksdagen, och därmed också för 2022 års val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet samt för 2024 års val till Europaparlamentet.

Mot bakgrund av det ovan anförda förordar Valmyndigheten att ärendet rörande anmälan om deltagande som AA gett in under beteckningen Gula västarna återupptas för förnyad handläggning hos Valmyndigheten.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

I likhet med Valmyndigheten finner Valprövningsnämnden att beteckningen Gula västarna (GV) inte längre utgör hinder mot att anmäla partibeteckningen Gula västarna för deltagande i val och att ärendet därför ska återförvisas till Valmyndigheten för förnyad prövning.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden upphäver Valmyndighetens beslut av den 27 februari 2019 om anmälan om deltagande i val under partibeteckningen Gula västarna och visar ärendet åter till Valmyndigheten för förnyad prövning.
 

Beslut: Undanröjande/återförvisning Beslutat: 8 maj 2019
Ämnesord
  • Anmälan om deltagande i val
  • Partibeteckning