Återkallat överklagande avskrivet

Valprövningsnämndens beslut 2019:38

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet (EU-valet) den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och förklarat att hon är EU-medborgare och vill rösta i Sverige och att hon den 22 mars 2019 skickade in en anmälan för att få rösta. Hon fick inte något röstkort och kunde inte kunde rösta i valet.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har på begäran av Valprövningsnämnden yttrat sig och anfört bl.a. följande.

Inför EU-valet genomförde Valmyndigheten ett brevutskick till samtliga EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige. Brevutskicket innehöll information och den blankett som ska användas för anmälan till den svenska röstlängden. De EU-medborgare som ville anmäla sig  till den svenska röstlängden hade att fylla i blanketten och sedan att skicka denna med bifogat svarskuvert till länsstyrelsen. Det är sedan länsstyrelsen som ger EU-medborgare rösträtt i Sverige om anmälningsblanketten är korrekt ifylld och inskickad i tid till myndigheten. EU-medborgare som får rösträtt i det svenska EU-valet tas med i den svenska röstlängden och ett röstkort skickas till den röstberättigades folkbokföringsadress.

Valmyndigheten kan konstatera att det nämnda brevutskicket är skickat till klaganden den 14 mars 2019. Valmyndigheten kan vidare konstatera att klaganden inte är upptagen i den svenska röstlängden för det svenska EU-valet och därmed har inget röstkort skickats till klaganden. Orsaker till att klaganden inte är upptagen i den svenska röstlängden kan vara att  anmälningsblanketten är felaktigt ifylld eller för sent inkommen till länsstyrelsen. För mer detaljerad information i det specifika ärendet hänvisas i detta fall till Länsstyrelsen  Stockholm.

Baserat på den information Valmyndigheten har i ärendet kan inte ställning tas till om någon avvikelse från föreskriven ordning har skett.

Länsstyrelsen Stockholms yttrande

Länsstyrelsen har på Valmyndighetens begäran yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

När överklagandet från AA inkommit har Länsstyrelsen gjort en kontroll av samtliga i tid inkomna anmälningar till den svenska röstlängden, samt en kontroll av samtliga försent inkomna sådana. Länsstyrelsen har inte mottagit någon blankett för anmälan till den svenska röstlängden från AA.

Under handläggningen av ärendet har AA förklarat att hon, som det får förstås, återkallar sitt överklagande sedan hon fått veta varför hon inte kunnat rösta.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Eftersom AA återkallat sitt överklagande ska ärendet avskrivas.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avskriver ärendet.

Beslut: Avskrivet Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Europaparlamentet
  • Röstkort
  • Återkallelse

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.