Ersättare i kommunfullmäktige har inte kunnat utses p.g.a. den s.k. listtroheten

Valprövningsnämndens beslut 2019-13

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade den 25 mars 2019 att utse AA till ny ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Arboga kommun. Någon ny ersättare kunde enligt beslutet inte utses.

Redogörelse för överklagandet

Sverigedemokraterna har genom BB, vice ordförande SD Arboga, överklagat länsstyrelsens beslut. Partiet har uppgett och begärt att ersättare för Sverigedemokraterna ska utses. Vidare uppges att CC hade fått fem personröster enligt en lista och AA tre röster och att det inte är rimligt att de har blivit av med en ersättare utan att de borde vara berättigade till tre stycken ersättare.  

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen har yttrat sig och anfört bl.a. följande.

Sverigedemokraterna tog sex mandat i kommunfullmäktigevalet i Arboga. Samtliga sex kandidater på listan med nummer 0110–15896 kom in som ordinarie ledamöter i fullmäktige. AA var tillskriven på en röstsedel med detta listnummer. Vid den slutliga röstsammanräkningen gjordes därför en ny lista som fick nummer 0110–16751. Med beaktande av den s.k. listtroheten blev AA ersättare eftersom han var tillskriven på listnummer 0110–15896. Fler ersättare kunde inte utses.

AA fick därutöver två personröster på listnummer 0110–16750.

CC fick totalt fem personröster, samtliga på listnummer 0110–16794.

När sedan en av ledamöterna entledigades blev AA ledamot och det kunde inte utses någon ersättare på grund av listtroheten.

Skulle någon av ledamöterna entledigas nu kommer CC bli ledamot och det kommer inte heller då att kunna utses en ersättare.

Sverigedemokraterna har vidhållit sitt överklagande.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Av 14 kap. 23 § vallagen (2005:837) framgår att om en ersättare i kommunfullmäktige har utsetts till ordinarie ledamot eller avgått som ersättare av någon annan orsak, ska länsstyrelsen på anmälan av fullmäktiges ordförande göra nya beräkningar och utse ytterligare en ersättare för varje ledamot som berörs. Vid beräkningen ska 16 § tillämpas. Kan någon ersättare inte utses enligt 23 § första stycket, utses ingen ersättare.

I 14 kap. 16 § vallagen anges att ersättare i kommunfullmäktige utses i första hand på grundval av ordningen mellan kandidaterna som framkommer vid beräkningen av deras personliga röstetal enligt 9 §. I andra hand utses ersättare genom en beräkning inom det parti för vilket han eller hon har blivit vald. Vid varje beräkning tas hänsyn bara till de valsedlar som upptar ledamotens namn och som därför gällde för detta namn, när det fick plats i ordningen. Varje valsedel gäller som en hel röst. Röstvärdet ska tillgodoräknas det namn som står främst på sedeln av dem som inte blivit utsedda till ledamot. Den som får högsta röstetalet är utsedd till ersättare för den ledamot som beräkningen avser.

Enligt 14 kap. 9 § vallagen ska ordningen mellan kandidaterna i första hand bestämmas på grundval av storleken på varje kandidats personliga röstetal. Personligt röstetal ska fastställas bara för en kandidat som fått särskilda personröster till ett antal av minst 5 procent av partiets röstetal i valkretsen.

Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut att fastställa utgången av valet till kommun­fullmäktige i Arboga kommun framgår av länsstyrelsens protokoll den 20 september 2018 från den slutliga rösträkningen och mandatfördelningen. Detta beslut har vunnit laga kraft och ska därmed ligga till grund för länsstyrelsens beslut att under löpande mandatperiod, med anledning av att en ledamot eller ersättare avgår, utse nya ledamöter eller ersättare.

Av protokollet från den slutliga rösträkningen och mandatfördelningen framgår att CC inte klarat spärren för inval på personligt röstetal. Vidare framgår att namnet CC inte finns med på de valsedlar som upptar de för Sverigedemokraterna invalda ledamöterna DD, EE, FF, BB, GG, och HH.

Länsstyrelsens beslut att inte utse någon ersättare för Sverigedemokraterna efter DD har således skett enligt föreskriven ordning.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 24 april 2019
Ämnesord
  • Ersättare
  • Valsedlar