Förordnande om förnyad sammanräkning när det gäller ett visst parti då vissa personröster inte beaktats vid rösträkningen

Valprövningsnämndens beslut 2014:90

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 30 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Sigtuna kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014.

Redogörelse för överklagandet

Sverigedemokraterna har, genom AA överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Två valsedlar med tillskrivna namn har felaktigt blivit ogiltigförklarade. De berörda valsedlarna är två valsedlar för Sverigedemokraterna där bl.a. BB var tillskrivet namn och rösterna borde ha tillfallit honom som personröster. I så fall hade han fått fler röster och blivit rankad högre när det skulle utses ledamöter/ersättare till kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.

I en kompletterande skrivelse har AA ansett att det är rimligt med ett nytt val i kommunen.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Stockholms län har i yttrande den 20 oktober 2014 tillstyrkt bifall till överklagandet och anfört i huvudsak följande.

Partiet har inte anmält kandidater i kommunen vilket innebär att om det finns tillskrivna namn på valsedlar ska nya valsedlar skapas och personröster bokföras. Partiet har vid mandatfördelningen mellan partierna tilldelats två mandat i valkretsen Sigtuna första samt tre mandat i Sigtuna andra. När sedan länsstyrelsen utsett ledamöter och ersättare i valkretsen Sigtuna första har CC, DD och EE tagit plats som ersättare i kretsen.

När överklagandet från AA inkommit har länsstyrelsen gjort en förnyad kontroll av personrösterna på Sverigedemokraternas valsedlar i Sigtuna kommun och funnit att alla personröster inte bokförts. Vid den kontrollen har framkommit att två valsedlar i valdistrikt 2 Centrala Sigtuna/Utsikten/Viken giltigförklarats av länsstyrelsen vid den slutliga rösträkningen, dessa valsedlar innehöll även tillskrivna namn. Rösterna har inte ogiltigförklarats som AA anför men de tillskrivna namnen har inte bokförts som personröster. Vidare framkom vid kontrollen att en valsedel i valdistrikt 19 Norra Rosersberg/Skånela giltigförklarats vid den slutliga rösträkningen. Även denna valsedel innehöll tillskrivna namn där personrösten inte bokförts. Om länsstyrelsen i samband med sin slutliga rösträkning hade bokfört Sverigedemokraternas samtliga personröster i valkrets Sigtuna första på sätt som kontrollen visade skulle den tillskrivna kandidaten BB fått högst röstetal bland de tillskrivna namnen. Detta skulle ha lett till att han blivit invald som ersättare i valkrets Sigtuna Första i stället för EE.

Valmyndighetens yttrande

Valprövningsnämnden beredde den 3 november 2014 Valmyndigheten tillfälle att yttra sig i ärendet. Valmyndigheten har i yttrande den 14 december 2014 anfört i huvudsak följande.

Bristerna att de tillskrivna namnen inte har räknats som personröster i enlighet med 7 kap. 2 § 3 stycket vallagen och att bestämmelserna om vad som vid den slutliga rösträkningen ska antecknas i protokollet enligt 13 § valförordningen inte har följts utgör avvikelser från föreskriven ordning på så sätt som avses i 15 kap. 13 § vallagen.

Inverkan på valutgången

Om de tre valsedlarna hade registrerats enligt gällande ordning skulle EE ha fått ytterligare en röst och BB skulle fått ytterligare två röster, dvs. BB hade uppnått högst röstetal bland de tillskrivna namnen i valkretsen Sigtuna Första, se bilaga . Detta skulle ha lett till att han blivit vald som ersättare i valkretsen Sigtuna Första istället för EE.

Avvikelsen skulle dessutom kunna få inverkan om länsstyrelsen under mandatperioden ska utse nya ledamöter eller ersättare.

Rättelse genom en mindre ingripande åtgärd än omval

Det är möjligt att åstadkomma rättelse genom en kompletterande sammanräkning avseende Sverigedemokraterna.

Valmyndighetens slutsats

Valmyndigheten anser att det förekommit en sådan avvikelse från föreskriven ordning som avses i 15 kap. 13 § vallagen. Det kan med fog antas att avvikelsen inverkat på valutgången. Rättelse kan åstadkommas genom en kompletterande sammanräkning av valet till kommunfullmäktige i Sigtuna avseende Sverigedemokraterna.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Enligt 15 kap. 13 § vallagen ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

1.om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
2.om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Kan rättelse åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Sverigedemokraterna hade inte anmält kandidater till kommunfullmäktigevalet i Sigtuna kommun. Enligt 7 kap. 2 § tredje stycket vallagen (2005:837) gäller – att om en väljare skriver till en kandidat på en valsedel för ett parti som inte registrerat sin partibeteckning eller anmält kandidater – väljaren ska anses ha lämnat en personröst för den kandidaten. Har flera kandidater skrivits till på en sådan valsedel, ska väljaren anses ha lämnat en personröst för den första kandidaten.

I 14 kap. vallagen finns bestämmelser om fördelning av mandat. I 1 § andra stycket anges att i fråga om val till landstings- och kommunfullmäktige ska länsstyrelsen fördela mandaten mellan partierna och för varje valkrets fastställa vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare. I 9–12 §§ finns bestämmelser om utseende av ledamöter i riksdagsval. Enligt 13 § gäller att ledamöter i kommunfullmäktigevalet fastställs enligt vad som tillämpas beträffande riksdagsvalet. I första hand ska ordningen mellan kandidaterna bestämmas på grundval av storleken på varje kandidats personliga röstetal (9 §). Kan inte ett tillräckligt stort antal ledamöter utses på grundval av ett personligt röstetal ska ordningsföljden mellan återstående kandidater bestämmas genom att jämförelsetal beräknas enligt vad som närmare framgår av 10 §.

Bestämmelser om utseende av ersättare i kommunfullmäktige finns i 16 §. I bestämmelsen anges att ersättare i första hand utses på grundval av ordningen mellan kandidaterna som framkommer vid beräkningen av deras personliga röstetal enligt 9 §. I andra hand utses ersättare genom en beräkning inom det parti för vilket han eller hon blivit vald. Vid varje beräkning tas i ett sådant fall hänsyn bara till de valsedlar som upptar ledamotens namn och som därför gällde för detta namn, när det fick plats i ordningen. Varje valsedel gäller som en hel röst. Röstvärdet ska tillgodoräknas det namn som står främst på sedeln av dem som inte blivit utsedda till ledamot. Den som får högsta röstetalet är utsedd till ersättare för den ledamot som beräkningen avser.

Vid den slutliga rösträkningen ska länsstyrelsen, enligt 13 kap. 5 § vallagen, föra protokoll. Vad som ska anges i protokollet framgår av 13 § valförordningen (2005:874). Bl.a. ska antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista som har fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa antecknas (första stycket p. 1). Vid fördelningen av mandat vid val till landstings- och kommunfullmäktige ska länsstyrelsen också anteckna bl.a. vilka listor som förekommit för de partier som har fått mandat (andra stycket p. 2).

I protokollet redovisas det officiella valresultatet. Det är innehållet i protokollet som sedan ligger till grund för länsstyrelsernas beslut att under löpande mandatperiod, med anledning av att ledamot eller ersättare avgår, utse nya ledamöter och ersättare. Vid sådana tillfällen har länsstyrelsen all information som behövs i protokollen från rösträkningen.

Om personröster eller valsedlar med kandidatnamn inte redovisats i protokollet från den slutliga rösträkningen torde länsstyrelsen inte kunna beakta dessa när efterträdare ska utses, eftersom valsedlarna i fråga inte finns dokumenterade i protokollet.

De brister som konstaterats i fråga om redovisningen i protokollet av vissa valsedlar med kandidatnamn är avvikelser från föreskriven ordning. Om valsedlarna hade registrerats enligt gällande ordning skulle BB ha fått högst röstetal bland de tillskrivna namnen i valkretsen Sigtuna Första och blivit vald som ersättare i den valkretsen i stället för EE. Avvikelsen kan dessutom få inverkan vid utseende av nya ledamöter eller ersättare. Valprövningsnämnden finner därför att länsstyrelsen ska rätta det överklagade beslutet såvitt avser Sverigedemokraterna i valkretsen Sigtuna Första och att en förnyad sammanräkning ska ske avseende Sverigedemokraterna i valkretsen.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden förordnar, med delvis bifall till överklagandet, att Länsstyrelsen i Stockholms län ska rätta det överklagade beslutet genom en förnyad sammanräkning avseende Sverigedemokraterna i valkretsen Sigtuna Första.

 
 
Beslut: Delvis bifall Beslutat: 14 januari 2015
Ämnesord
  • Röstsammanräkning
  • Valsedlar