Fråga om huruvida distribution av valsedlar, öppettider vid vissa förtidsröstningslokaler och tillhandahållande av valsedlar från valen 2010 utgjort avvikelser från föreskriven ordning

Valprövningsnämndens beslut 2014:71, 72

Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställde i ett beslut den 22 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun den 14 september 2014. Valresultatet kungjordes genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 11 oktober 2014.

Redogörelse för överklagandena

Tingsrydsalternativet (71-201)

Tingsrydsalternativet genom AA har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. Det har saknats valsedlar för flertalet partier (Tingsrydsalterantivet och Sverigedemokraterna) i de lådor som valförrättarna haft i vallokalerna, valsedlar från 2010 har använts vid val för Sverigedemokraterna, valsedlar för partier från andra valdistrikt har lämnats in och det har förekommit att valförrättare inte har varit vid rätt ort eller tidpunkt vid vallokaler där val skulle förrättas. Dessa avvikelser kan ha medfört att Tingsrydsalternativet förlorade ett mandat i kommunfullmäktige, då skillnaden mellan att få ett eller två mandat faller på fyra röster enligt beräkning. Omständigheterna kan även ha påverkat mandatfördelningen för andra partier.

Miljöpartiet de gröna i Tingsryd (72-2014)

Miljöpartiet de gröna i Tingsryd genom BB har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. I den lokal som användes för förtidsröstning fanns det valsedlar från 2010 års val samt valsedlar från andra län. Valsedlarna som gjordes i ordning av vaktmästarna och skulle användas för röstning på institutioner i kommunen var ofullständiga då vissa partiers valsedlar fattades. Därefter körde man dock valsedlar till institutionerna, men inte till alla. Tiderna för att rösta på institutionerna respekterades inte av de förtroendevalda. Man fanns inte på plats på angiven tid.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Kronobergs län har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsen avstyrker bifall till överklagandena.

Av 8 kap. 4 § Vallagen framgår att röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Avseende att valsedlar har saknats vid röstmottagnings-ställen framgår det av Valnämndens yttrande att det handlar om förtidsröstning vid två institutioner. Vidare har öppettiderna för de sk institutionsröstningarna inte hållits i enlighet med det som i förväg var annonserat och kungjort. Vid dessa institutioner har röstning skett i ringa omfattning. Enligt Länsstyrelsens bedömning kan det inte med fog antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Avseende att det har förekommit gamla valsedlar vid tre röstmottagningsställen, får det anses oklart hur dessa har kommit att hamna där. En avgiven röst med en gammal valsedel har dock tillgodoräknats partiet. Mot bakgrund av det som framkommit konstaterar Länsstyrelsen att det inte går att fastställa huruvida det har förekommit avvikelser från föreskriven ordning. Även om det anses som en avvikelse kan det inträffade inte antas ha inverkat på valutgången.

Valnämnden i Tingsryds kommuns yttrande

Valnämnden i Tingsryds kommun har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Möjligheten för partiet att använda valnämndens distribution av valsedlar

Gruppledare för befintliga partier i fullmäktige samt TiA informerades om att de gavs en möjlighet att använda valnämnden som distributör av valsedlar vid inledningen av förtidsröstningen. Valnämndens erbjudande var i sig mer långtgående än vad vallagen föreskriver. Detta erbjudande fråntar inte partierna ansvar för att själva lägga ut valsedlar i förtidsröstningslokaler enligt vallagens bestämmelser i 8 kap. 2 §.

Valnämndens skyldigheter vid röstmottagningsställena gällande distribution av valsedlar från TiA

Det lokala partiet Tingsrydsalternativet ställde för första gången upp i kommunalvalet i Tingsryds kommun. De uppfyller därmed inte det krav som anges i vallagen (2005:837) 8 kap, 2 § a) och b):

2 § I anslutning till ett röstmottagningsställe skall det ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. På denna plats skall väljarna ha tillgång till

1.valsedlar med enbart valbeteckning, 2.valsedlar med parti- och valbeteckning a) för val till riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet, b) för val till landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som redan är representerat där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom det landsting eller den kommun där partiet är representerat.
Valnämnden har således inte haft någon skyldighet att distribuera valsedlar från TiA.

Faktiska omständigheter vid röstmottagningsstället Lindegården

I en skrivelse från AA till valnämnden 2014-09-20 anger han att han informerades av en väljare vid en institution om att det saknades valsedlar med kandidatnamn för TiA. Den aktuella institutionen är ett äldreboende som heter Lindegården och där avgavs 6 röster i kommunalvalet vid förtidsröstningen 2014-09-07AA begav sig till Lindegården när detta uppdagades och lämnade då valsedlar för sitt parti.

De röstberättigade vid Lindegården har under hela röstningsförfarandet haft tillgång till valsedlar för kommunalvalet med enbart valbeteckning. De röstberättigade har därmed inte gått miste om möjligheten att lägga sin röst på t.ex. TiA eller något annat parti. Utgången i valet och mandatfördelningen har därför inte påverkats på sådant sätt att valet ska göras om.

Faktiska omständigheter vid röstmottagningsstället Ekbacka

Vid institutionen Ekbacka i Urshult konstaterade valnämndens representanter att det saknades valsedlar för TiA vid förtidsröstningen 2014-09-07. Där avgavs 9 röster i kommunalvalet. De röstberättigade vid Ekbacka har under hela röstningsförfarandet haft tillgång till valsedlar för kommunalvalet med enbart valbeteckning. De röstberättigade har därmed inte heller i detta avseende gått miste om möjligheten att lägga sin röst på t.ex. TiA eller något annat parti. Utgången i valet och mandatfördelningen har därför inte påverkats på sådant sätt att valet ska göras om.

Om ändrad tidpunkt för förtidsröstning vid Lindegården och Älmegården

Valnämndens representanter anordnade 2014-09-07 flera s.k. institutionsröstningar i Tingsryds kommun som i förväg var annonserade och kungjorda på sedvanligt sätt. Ett skifte gjordes genom ett förbiseende så att nämnden var på plats vid Lindegården en timme tidigare än utsatt tid och vid Älmegården en och en halv timme efter utsatt tid. Personalen på de båda äldreboendena vidtalade dock samtliga boende om ändringen så att de som ville rösta också kunde göra så. Vid Älmegården avgavs 2 röster i kommunalvalet.

Om valsedlar från valet 2010

2014-09-10 uppdagades det att det fanns gamla valsedlar för Sverigedemokraterna från valet 2010 vid tre röstmottagningsställen. Så fort det uppdagades kontaktade valnämnden länsstyrelsen som gav nämnden beskedet att eventuella röster med valsedlar från 2010 skulle räknas som partiröst och om det avgavs personröster, så var det en sak för länsstyrelsen att ta hänsyn till. Samtidigt kontaktades SD som omedelbart bytte ut de gamla valsedlarna mot nya.

Valsedlar från andra valdistrikt (AA:s överklagande)

Det är oklart för valnämnden vad AA avser under denna punkt i sitt överklagande, varför nämnden inte kan besvara frågan. Oaktat vad som avses, kan det faktum att valsedlar från andra valdistrikt har lämnats in, inte kunnat påverka valutgången eller mandatfördelningen i kommunen.

Avslutande kommentarer

Av vallagens 15 kap. 13 § framgår att omval får förordnas om det vid förberedelse eller genomförande av val förekommit avvikelse från föreskriven ordning, och då endast om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången. Omval är således något som ska förordnas med yttersta restriktivitet.

Utifrån ovan givna omständigheter kan det inte med fog antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången. De eventuella avvikelser som har förekommit har varit begränsade till förtidsröstningen och har inte heller haft någon inverkan på valresultat eller mandatfördelning. Röstberättigade har inte gått miste om sin möjlighet att rösta på det parti de önskar. Det är givetvis olyckligt att gamla valsedlar förekommit under förtidsröstningen; detta har däremot inte haft någon inverkan på valutgången då det åtgärdades omedelbart samt att länsstyrelsen var medveten om situationen. Vad gäller att röstsedlar saknades för TiA, är detta inte något som fråntar partiet ett eget ansvar för att valsedlar fanns tillgängliga på röstmottagningsställena. Valnämnden har dessutom inte haft någon skyldighet, utifrån vallagens bestämmelser, att distribuera TiA:s valsedlar.

Tingsrydsalternativet

Tingsrydsalternativet har bemött Länsstyrelsens och Valnämndens yttranden och anför bl.a. följande. Valnämnden anser att vallagen gäller och att partierna trots ett löfte om ett utökat ansvarstagande från myndigheten har ett egenansvar att tillse att det finns valsedlar. Tingsrydsalternativet anser att det uppstår negativ rättskraft när en myndighet ändrar ett positivt besked till ett negativt och att myndigheten därmed har en skyldighet att uppfylla det utvidgade åtagande de har åtagit sig, oaktat de brister som uppkommit.

Tingsrydsalternativet ifrågasätter länsstyrelsens bedömning att det inte kan finnas fog för att anta att det inträffade haft inverkan på valutgången. Tingsrydsalternativet anför att det i Ekbacka i Urshult avgavs tio röster och att det där saknades valsedlar för Tingsrydsalternativet under hela röstningsförfarandet. Vid förtidsröstningen i Lindegården, där det avgavs sex röster, saknades Tingsrydsalternativets valsedlar i inledningsskedet. I Rävemåla, där det avgavs två röster, fanns valsedlar vid hela förtidsröstningen men valet genomfördes vid fel tidpunkt enligt annonserad valförrättning.

Enligt Tingsrydsalternativet finns det inte angivet i redovisningen vilka konsekvenser avsaknaden av valsedlar har haft för andra partier i valutgången. Sverigedemokraterna saknade valsedlar i distriktet Väckelsång/Tingsryd där valnämndens ordförande var närvarande. Om denna brist åtgärdades är inte antecknat.

Det skiljer fyra röster för partiet att få ett eller två mandat. Efter valet fick Socialdemokraterna och Moderaterna totalt 21 mandat och övriga partier totalt 19 mandat. Om det sista mandatet – som med fyra rösters marginal tillföll Moderaterna – i stället hade tillfallit Tingsrydsalternativet, skulle mandatfördelningen ha sett annorlunda ut. Socialdemokraterna och Moderaterna skulle då tillsammans ha fått 20 mandat och övriga partier 20 mandat. Enligt Tingsrydsalternativet kan det bli en annan fördelning i styrelser och nämnder på grund av detta enskilda mandat.

Tingsrydsalternativet vidhåller sin ståndpunkt att det inträffade har haft en sådan menlig inverkan på valresultatet och dess utgång att det med hänvisning till vallagen alltjämt finns fog för ett omval i kommunen

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten som av Valprövningsnämnden ombetts yttra sig i ärendet har inhämtat ytterligare upplysningar från Valnämnden i Tingsryds kommun och därefter anfört i huvudsak följande.

Avvikelse från föreskriven ordning genom utebliven distribution av valsedlar till röstningslokaler?

MP gör gällande att valsedlar för vissa partier har saknats vid institutionsröstningen på grund av vaktmästarnas bristfälliga iordningsställande. TiA gör gällande att valsedlar för både TiA och SD har saknats i de valsedelsställ som röstmottagarna använt vid röstmottagningen.

Av utredningen i ärendet framgår att valnämnden i Tingsryds kommun åtog sig att göra en leverans av namnvalsedlar fredagen den 22 augusti 2014 till alla lokaler för förtidsröstning för samtliga partier som nämnden vid tidpunkten för erbjudandet hade kunskap om att de ställde upp i valet till kommunfullmäktige. Enligt uppgift från valnämnden var åtagandet föranlett av praktiska skäl och för att underlätta för röstmottagarna. Det framgår att samtliga partier som fick erbjudandet tackade ja. TiA och valnämnden har motstridiga uppfattningar om valsedlar för SD har saknats på röstmottagningsstället Väckelsång/Tingsryd. TiA menar att så var fallet men valnämnden delar inte denna uppfattning, här står ord mot ord. Det är klarlagt att valnämndens leverans av namnvalsedlar för TiA uteblev till minst två lokaler för förtidsröstning. De berörda förtidsröstningslokalerna var dels Ekbacka sjukhem där det inte fanns några namnvalsedlar för TiA under röstmottagningen som pågick under en timme den 7 september, dels Lindegården där valsedlar för TiA saknades till dess att en partiföreträdare la ut dem. Detta skedde efter att ungefär halva tiden av röstmottagningen förflutit, totalt var lokalen öppen 45 minuter den 7 september. Enligt TiA levererade valnämnden inte heller partiets valsedlar till röstmottagningen på servicehemmet Äppelgården i Urshult. Tack vare partiets egen försorg placerades dock namnvalsedlar ut och valresultatet påverkades ej negativt. Valnämnden har angett att vad som hänt berodde på ett förbiseende, men har inte närmare förklarat saken. Nämnden anser att åtagandet inte fråntar partierna ansvar för att själva lägga ut valsedlar i förtidsröstningslokaler enligt bestämmelserna i 8 kap. 2 § vallagen. TiA anser att valnämnden inte kan ta på sig ett större ansvar och sedan låta bli att utföra det genom att hänvisa till bestämmelserna i vallagen. TiA:s inställning får förstås så att partiet anser att valnämnden som är en myndighet inte kan ändra ett positivt besked.

Det finns inget som hindrar att en valnämnd efter överenskommelse med partier medverkar vid utläggningen av valsedlar i röstnings- och/eller vallokaler även om det innebär att valnämnden därigenom gör ett åtagande som är större än den skyldighet som följer av vallagens bestämmelser, så länge det inte är fråga om ett åtagande som är oförenligt med vallagen (jfr. VPN dnr 59-2014). Valmyndigheten bedömer att åtagandet i det här fallet närmast kan ses som ett ensidigt serviceåtagande från valnämndens sida gentemot partierna, även om avsikten enligt valnämnden varit att underlätta för röstmottagarna, och att åtagandet i sig inte är oförenligt med vallagen.

Frågan är då hur förhållandet att valnämnden inte uppfyllde sitt åtagande gentemot TiA ska bedömas i dessa överklagandeärenden. Om saken hade gällt att valnämnden inte levererat de valsedlar som den har en skyldighet enligt vallagen att tillhandahålla, hade det varit fråga om en avvikelse från föreskriven ordning i vallagens mening. Valnämndens underlåtelse att fullgöra ett frivilligt åtagande om utökat ansvar för distribution av namnvalsedlar för TiA har emellertid en annan rättslig karaktär. Valmyndigheten finner att vad som förekommit inte kan anses utgöra en sådan avvikelse från föreskriven ordning enligt 15 kap. 13 § vallagen som kan föranleda att ett val upphävs.

Valmyndigheten anser vidare att valnämndens underlåtenhet att uppfylla sitt åtagande gentemot TiA är otillfredsställande och att åtagandets räckvidd är oklar. Mot bakgrund av att underlåtenheten gällde flera röstmottagningsställen med begränsade öppettider under en enda dag fanns det knappast anledning för partiet själv att svara för kontroll att valsedlarna inte tog slut under tiden då röstmottagningen pågick. Vad som inträffat visar att det är av stor vikt att överenskommelser mellan valnämnder och partier om distribution till, och utläggning av valsedlar vid, röstmottagningsställen dels utformas så att de är förenliga med vallagen, dels att det i övrigt är mycket tydligt hur ansvarsförhållandena ser ut.

Avvikelse från föreskriven ordning genom röstningslokalers felaktiga öppettider?

Både TiA och MP gör gällande att röstmottagare inte infunnit sig på röstmottagningsställen på de tider som utannonserats. Det är i ärendet utrett att kommunens röstmottagare inte infunnit sig vid förtidsröstningslokalerna Älmegården, i Rävemåla, och Lindegården under de öppettider som utannonserats och kungjorts. Röstmottagarna hade, enligt valnämnden, förväxlat tiderna för de två lokalerna och misstaget upptäcktes först när de befann sig i den ena lokalen och egentligen borde varit i den andra. Valnämnden anger att personalen vid de båda boendena omedelbart vidtalade samtliga boende att tidpunkten för röstning hade ändrats och alla fick möjlighet att rösta. På Älmegården avgavs två röster och på Lindegården sex röster.

Utöver att vidtala de boende vidtogs ingen åtgärd från valnämndens sida för att informera allmänheten om de felaktiga öppettiderna. Av vad som framkommit genom överklagandena saknas underlag för en bedömning om andra väljare, utöver de boende på Älmegården och Lindegården, planerat att förtidsrösta i dessa lokaler och har hindrats att göra så. Valnämndens agerande kan anses ha inneburit att kommunen åsidosatt sin skyldighet att se till att väljarna gavs goda möjligheter att rösta. Utredningen i ärendet visar att de annonserade öppettiderna för de två röstningslokalerna, Älmegården och Lindegården, inte stämde överens med när det var möjligt att rösta på dessa platser och Valmyndigheten finner att det i detta avseende får anses ha förekommit en avvikelse från föreskriven ordning (jmf. VPN dnr 25-2014 och 30-2014).

Avvikelse från föreskriven ordning genom att valsedlar från valen 2010 funnits tillgängliga för ett parti i tre röstningslokaler?

Av utredningen i ärendet framgår vidare att valsedlar för SD från 2010 var utlagda i tre lokaler för förtidsröstning. Valnämnden uppger att man inte har haft tillgång till valsedlar för partiet från 2010 och att nämnden saknar vetskap om hur dessa valsedlar hamnat i lokalerna. Felaktigheten justerades dessutom omedelbart vid upptäckt. Att en valsedel är beställd för att användas vid ett tidigare valtillfälle än det aktuella valtillfället är inte en grund för Länsstyrelsen att ogiltigförklara en röst enligt 13 kap. 6 och 7 §§ vallagen, oavsett händelseförloppet. Om en väljare använt en namnvalsedel från ett tidigare valtillfälle räknas denna valsedel alltid som en röst på partiet i fråga och eventuellt kan även en personröst tillgodoräknas en kandidat. Valmyndigheten finner inte att det i detta avseende får anses ha förekommit en avvikelse från föreskriven ordning.

Avvikelse från föreskriven ordning genom att valsedlar för partier från andra valdistrikt, utomlänsvalsedlar, har använts?

Av utredningen i ärendet framgår att det råder en viss osäkerhet hos valnämnden och Länsstyrelsen vad TiA avser när de skriver att valsedlar för partier från andra valdistrikt, vilket MP benämner som utomlänsvalsedlar, har använts vid valet. Oaktat vad som avses är det faktum att en valsedel är avsedd för valet till kommunfullmäktige i en annan kommun inte en grund för Länsstyrelsen att ogiltigförklara rösten under den slutliga rösträkningen enligt 13 kap. 6 och 7 §§ vallagen. Valsedeln räknas alltid som en röst på partiet i fråga, även om Länsstyrelsen sannolikt inte kan ta hänsyn till en eventuell personröst då kandidaterna på valsedeln troligtvis inte är valbara i den aktuella kommunen. Valmyndigheten finner inte att det i detta avseende får anses ha förekommit en avvikelse från föreskriven ordning.

Eventuell inverkan på valutgången

Av det överklagade beslutet framgår att TiA fick 3,6 % av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Tingsryd. Om Tingsrydsalternativet fått ytterligare fyra röster, allt annat lika, hade enligt Valmyndighetens beräkningar partiet tagit sista mandatet i kommunfullmäktige istället för Moderaterna. Det som framkommit, genom överklagandena och yttrandena, ger dock inget underlag för beräkning av hur många väljare, som på grund av att det inte var möjligt att avge röster på Lindegården och Älmegården i enlighet med de öppettider som utannonserats, inte deltog i valet. Ingenting tyder heller på att väljare som eventuellt påverkats av denna avvikelse från föreskriven ordning skulle ha röstat på Tingsrydsalternativet i större utsträckning än andra väljare i kommunen. Valmyndighetens sammanfattning

Att röstmottagningsställena Lindegården och Älmegården i Tingsryds kommun inte var öppna i enlighet med utannonserade tider innebär en avvikelse från föreskriven ordning. Valmyndigheten gör dock bedömningen utifrån ovanstående resonemang att det enligt 15 kap. 13 § tredje stycket vallagen inte med fog kan antas att avvikelsen inverkat på valutgången i valet till kommunfullmäktige i Tingsryd. Det som i övrigt anförts som grund för överklagandena utgör enligt Valmyndighetens mening inte avvikelser från föreskriven ordning.

Valmyndigheten anser dock att valnämndens underlåtenhet att uppfylla sitt åtagande gentemot TiA att leverera valsedlar till röstningslokaler är otillfredsställande.

Mot bakgrund av det anförda avstyrker Valmyndigheten bifall till överklagandena.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandena

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

 

 1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
 2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

I 8 kap. 2 § första stycket vallagen anges att det i anslutning till ett röstmottagningsställe ska ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. På denna plats ska väljarna ha tillgång till

 1. valsedlar med enbart valbeteckning,
 2. valsedlar med parti- och valbeteckning
  a. för val till riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet
  b. för val till landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som redan är representerat där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom det landsting eller den kommun där partiet är representerat.

I paragrafens andra stycke anges att de partier som deltar i valen också ska kunna lägga ut sina valsedlar på denna plats.

Av 13 kap. 6 § vallagen framgår att, om valsedlar som väljarna lämnat inte har förvarats på ett säkert sätt, de ska förklaras ogiltiga, om det kan antas att det gjorts något obehörigt med dem.

I 13 kap. 7 § första stycket vallagen anges i den lydelse som gällde vid 2014 års val följande. En valsedel är ogiltig om den

 1. saknar partibeteckning,
 2. har mer än en partibeteckning, eller
 3. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.

Distributionen av valsedlar

Tingsrydsalternativet deltog i valet till kommunfullmäktige första gången vid 2014 års val. Någon skyldighet för valnämnden att lägga ut Tingsrydsalternativets valsedlar i röstningslokalerna fanns således inte. Om valnämnden ändå åtar sig att distribuera valsedlar är det givetvis angeläget att den uppfyller vad den åtagit sig. Valprövningsnämnden finner dock, i likhet med Valmyndigheten, att vad som förekommit inte kan anses utgöra någon avvikelse från föreskriven ordning.

Tingsrydsalternativet gör även gällande att det saknades valsedlar för Sverigedemokraterna på röstmottagningsstället Väckelsång/Tingsryd. Valnämnden anför att valsedlar för Sverigedemokraterna inte saknats på någon röstnings- eller vallokal. Uppgift står alltså mot uppgift. Valprövningsnämnden finner att utredningen inte ger stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning i detta avseende.

Öppettider vid vissa förtidsröstningslokaler

Av utredningen i ärendet framgår att de annonserade öppettiderna för de två röstningslokalerna Älmegården i Rävemåla och Lindegården inte var korrekta. På Älmegården avgavs två röster och på Lindegården sex röster. Valprövningsnämnden anser i likhet med Valmyndigheten att det faktum att de aktuella röstmottagningsställena inte var öppna enligt de utannonserade tiderna får anses innebära en avvikelse från föreskriven ordning. Det går inte att med säkerhet klarlägga om detta inneburit att någon väljare avstått från att rösta. Med tanke på den information som lämnades i lokalerna och de möjligheter som ändå fanns att rösta i dem eller i andra lokaler vid andra tillfällen framstår detta som mindre troligt. Enligt Valprövningsnämndens mening kan det inte med fog antas att avvikelsen inverkat på valutgången.


Valsedlar från valen 2010 och valsedlar för partier från andra valdistrikt

Att det har förekommit valsedlar från 2010 års val för Sverigedemokraterna i anslutning till tre röstmottagningsställen i Tingsryds kommun är inte en grund för länsstyrelsen att ogiltigförklara en röst med en sådan valsedel under den slutgiltiga rösträkningen (13 kap. 6 och 7 §§ vallagen). Utredningen ger inte stöd för att det har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning i detta hänseende.

Även när det gäller eventuell förekomst av valsedlar från andra distrikt på ett röstmottagningsställe, exempelvis en valsedel avsedd för valet till kommunfullmäktige i en annan kommun, gäller att en röst med en sådan valsedel inte är en grund för länsstyrelsen att ogiltigförklara rösten enligt 13 kap. 6 och 7 §§ vallagen. Således ger utredningen inte heller i detta hänseende stöd för att det har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandena.

Beslut: Avslag Beslutat: 15 januari 2015
Ämnesord
 • Röstningsförfarandet
 • Röstningslokal
 • Röstsammanräkning
 • Valsedlar