Ledamots uppdrag upphör och ledamoten är inte längre valbar när ledamoten ändrat folkbokföringsort

Valprövningsnämndens beslut 2015:17

I skrivelse den 5 oktober 2015 av kommunfullmäktiges ordförande i Arvika kommun konstaterades  att ledamoten AA (MP) inte längre är folkbokförd i Arvika kommun och därmed inte längre valbar. Någon avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige hade inte inkommit. I skrivelsen angavs att kommunfullmäktige därför begärde en ny efterträdar­sammanräkning av Länsstyrelsen i Värmlands län för att utse ny ledamot i kommunfull­mäktige. Länsstyrelsen beslutade den 8 oktober 2015 att i Arvika kommun utse BB som ny ledamot och CC som ny ersättare för AA.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Visserligen har han blivit folkbokförd i sitt föräldrahem i Huddinge, men det beror på politiskt bråk med DD, också MP. AA har bl.a. utsatts för kriminella handlingar. Han bor därför tillfälligt hos sin mor medan polisutredning pågår.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Värmlands län har yttrat sig den 26 oktober 2015 och anfört i huvudsak följande.

Enligt 4 kap. 8 § första meningen kommunallagen (1991:900) upphör en ledamot eller ersättares uppdrag genast om personen i fråga inte längre är valbar. En av grunderna för valbarhet är folkbokföringsort, se 4 kap. 5 § jämfört med 4 kap. 2 § kommunallagen. Vid kontroll framkom att AA sedan den 15 september 2015 är folkbokförd i Huddinge kommun. Länsstyrelsen har därvid genomfört en efterträdarsammanräkning i enlighet med överklagat beslut.
Vad som i övrigt anförts i överklagandet utgör inte skäl att ändra beslutet. Länsstyrelsen anser därför att överklagandet ska avslås.

AA har givit in kompletterande skrivelse till Valprövningsnämnden den 16 november 2015 och då anfört bl.a. att han pga. personlig konkurs blev tvungen att folkbokföra sig i föräldrahemmet i Huddinge och att han annars inte hade fått söka arbete i Huddinge. 

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Valprövningsnämnden finner inte skäl att ändra det överklagade beslutet. AAs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.
Beslut: Avslag Beslutat: 2 december 2015
Ämnesord
  • Valbarhet