Påståenden om att det förekommit skillnader i valresultatet mellan kommunens och Länsstyrelsens rösträkning - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2018:271,526

Länsstyrelsen i Stockholm fastställde i ett beslut den 21 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Botkyrka kommun den 9 september 2018.

Redogörelse för överklagandena, länsstyrelsens och valnämndernas yttranden

Rösträkning

AA (526-2018) har överklagat valet till kommunfullmäktige i Botkyrka och anfört att distriktet Fittja hade 121 fler röster räknade på valnatten än på kontrollen då förtids- och utlandsrösterna inte räknats ännu. Hon undrar hur det kan komma sig.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över AA överklagande och anfört följande.

I valdistriktet Botkyrka 44 Fittja Värdshusvägen har valdistriktet på valnatten rapporterat in resultatet för kommunfullmäktige som resultatet för riksdagsvalet, och vice versa. [..] Valdistriktet har i den preliminära räkningen rapporterat att 823 personer röstat i riksdagsvalet (vilket alltså egentligen är kommunvalet) medan antalet markeringar i röstlängden, det vill säga antalet avprickade röster, för kommunvalet är 773. Detta är en differens på 50 röster.

Därtill har valdistriktet rapporterat 50 röster för mycket på Socialdemokraterna i kommunvalet. Antalet röster, 50, stämmer alltså med differensen i röstlängden. Länsstyrelsen noterade och dokumenterade detta även under den slutgiltiga sammanräkningen. Skillnader i resultatet mellan kommunens och länsstyrelsens rösträkning förekommer. Däremot kan länsstyrelsen konstatera att det är ovanligt att differenserna är av denna storlek.

Valnämnden i Botkyrka kommun har yttrat sig över AA överklagande och anfört i huvudsak följande.

Kommunens valkansli har varit i kontakt med ordförande för valdistriktet 44 Fittja Värdshusvägen och ombett honom att kommentera ärendet. Valdistriktets ordförande bekräftar den bild som länsstyrelsen redogör för, det vill säga att valdistriktet redovisat resultatet för kommunfullmäktigevalet som resultatet för riksdagsvalet och vice versa. Differensen i redovisningen av rösterna på Socialdemokraterna går sannolikt att härleda till en felsummering. Valdistriktets ordförande kan dock inte ge någon förklaring till orsakerna till varför denna uppstått.

Saknade valsedlar

BB (271-2018) har också överklagat valet till kommunfullmäktige i Botkyrka och anfört att valsedlar för Sverigedemokraterna saknades i Kärsbyskolan i Botkyrka kommun. Detta har enligt klaganden uppmärksammats i flera vallokaler i Sverige. BB har krävt omval.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig i över BB överklagande och därvid åberopat ett yttrande från Botkyrka kommun som anfört följande.

Botkyrka kommun har i samband med allmänna valen 2018 följt de regler som framgår av vallagen (2005:837). Partivalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning) såväl som namnvalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater) för Sverigedemokraterna har tillhandahållits i samtliga kommunens vallokaler. I Kärsbyskolan fanns under valet 2018 två olika valdistrikt [..] Ordförandena och vice ordförandena i distrikten menar att man tillhandahållit partivalsedlar och namnvalsedlar för Sverigedemokraterna under hela valprocessen och att de inte noterat några avvikelser eller mottagit några synpunkter om att valsedlar ska ha saknats.

Botkyrka kommun kan mot bakgrund av ovanstående inte bedöma att, eller på vilket sätt, de aktuella distrikten skulle ha brustit i sin hantering av Sverigedemokraternas valsedlar under valdagen.

Valprövningsnämndens bedömning

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Rösträkning

Länsstyrelsen i Stockholms län har konstaterat att skillnader i resultatet mellan kommunens och länsstyrelsens rösträkning förekommer och har bemött de invändningar som har framförts av Maud Hemberg. Utredningen i ärendet ger inte stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning i samband med länsstyrelsens röstsammanräkning. Maud Hembergs överklagande ska därför avslås.

Saknade valsedlar  

Av 3 kap. 4 § vallagen framgår att det för varje valdistrikt ska utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för ordföranden. Av 3 kap. 6 § följer att det på varje röstmottagningsställe ska finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Vid röstmottagning i en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande och en av dessa ska vara ordförande eller ordförandens ersättare.

Enligt 8 kap. 2 § första stycket, i den lydelse som är aktuell i ärendet, ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. Av paragrafen framgår vilka valsedlar väljarna ska ha tillgång till. För val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige är det valsedlar med enbart valbeteckning samt valsedlar med parti- och valbeteckning. Därtill kan de partier som deltar i valen lägga ut sina valsedlar på denna plats (8 kap. 2 § andra stycket). Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället (8 kap. 4 §).

BB har gjort gällande att det har saknats valsedlar för Sverigedemokraterna i vallokalen. Hans invändningar har utförligt bemötts i yttranden av länsstyrelsen och kommunerna. Utredningen i ärendena visar inte annat än att de valsedlar som väljarna ska ha tillgång till funnits tillgängliga i vallokalerna.

Valprövningsnämnden anser att utredningen i ärendet inte visar att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning. BB överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandena.

Beslut: Avslag Beslutat: 23 januari 2019
Ämnesord
  • Röstsammanräkning
  • Valsedlar