Påståenden om att Valmyndigheten motverkat ett partis representanter att ställa upp i valet, att partiet nekats möjlighet att få valsedlar tryckta och distribuerade i tid m.m. Någon avvikelse från föreskriven ordning har inte ansetts föreligga - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2019:49

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandet

AA och BB, båda representanter för partiet Blankt, har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. De anser att Valprövningsnämnden ska upphäva valet, och besluta om omval. Valmyndigheten har aktivt motverkat deras representanters försök att ställa upp i valet till Europaparlamentet. Partiet har nekats möjlighet att få valsedlar tryckta och distribuerade i tid före det att förtidsröstningen påbörjats och under de två första dagarna av förtidsröstningen. Vidare har Valmyndigheten avvisat alla partiets representanters samtycken till kandidatur i strid med gällande praxis och överlämnat partiets överklagande av detta beslut till förvaltningsrätten som inte ansåg sig kunna pröva ärendet.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Bakgrund

Till Valmyndigheten inkom den 2 april 2019 en anmälan om deltagande i 2019 års val till Europaparlamentet under partibeteckningen Blankt (innehållande symbol). Den 3 april 2019 avslog Valmyndigheten anmälan. AA överklagade den 9 april 2019 beslutet och den 10 april 2019 översände Valmyndigheten överklagandet samt kopior av samtliga handlingar i grundärendet till Valprövnings­nämnden. Med bifall till överklagandet upphävde Valprövnings­nämnden Valmyndighetens beslut och återförvisade ärendet till Valmyndigheten för handläggning (VPN 2019-15). Valmyndigheten, som mottog Valprövnings­nämndens beslut den 9 maj 2019, fattade beslut om att registrera anmälan om deltagande i 2019 års val till Europaparlamentet under partibeteckningen Blankt (innehållande symbol) den 10 maj 2019.

AA har den 10 december 2018 gett in en samtyckesblankett och uppgett att han "samtycker till kandidatur för ALLA partier". BB har den 12 april 2019 gett in en samtyckesblankett i vilken han uppgett att han samtycker till kandidatur för, utöver riksdagspartierna, "Feministiskt initiativ (FI), Alternativ för Sverige (AFS), Medborgerlig Samling och övriga partier". Av vallagens förarbeten (prop. 2013/14:48) framgår att samtycke till kandidatur ska avse ett visst parti. Ingivarna i båda ärendena har därför uppmanats att komplettera sina respektive ärenden, men har inte hörsammat dessa uppmaningar. Valmyndigheten har i båda dessa ärenden fattat avvisnings­beslut med hänvisning till att de inte var kompletta och därför inte kunde behandlas. AA överklagade Valmyndighetens beslut att avvisa samtycket, och förvaltningsrätten avvisade överklagandet. I det andra ärendet löper fortfarande överklagandefristen.

Valmyndighetens bedömning

Vad först gäller de klagandes påstående om att Valmyndigheten aktivt ska ha motverkat alla partiets representanters försök att ställa upp i europaparlaments­valet och dessutom ska ha avvisat alla partiets representanters samtycken till kandidatur i strid med gällande praxis och att myndigheten sedan har skickat partiets överklagande till allmän förvaltningsdomstol, anför Valmyndigheten följande.

Några uttryckliga samtycken till kandidatur för partiet Blankt har inte influtit till Valmyndigheten.

De klagande har inkommit med samtyckesblanketter, men då det inte av dessa framgått klart vilka partier dessa samtycken till kandidatur avsåg har Valmyndigheten berett de klagande möjlighet att komplettera sina respektive ärenden. Då de klagande inte har hörsammat dessa uppmaningar och ärendena således inte varit fullständiga, har Valmyndigheten fattat beslut om avvisning i båda ärendena.

Det första av dessa avvisningsbeslut har överklagats och sedermera avvisats av Förvaltningsrätten i Stockholm, medan det andra inte har överklagats. I det ärendet har dock fristen för överklagande inte löpt ut vid tidpunkten för avlämnandet av detta yttrande.

Av vallagens 15 kap. 3 § framgår vilka beslut som får överklagas hos Valprövningsnämnden. Då denna uppräkning av beslutstyper inte omfattar samtyckesärenden och då Valmyndigheten fattat beslut om avvisning enligt allmänna förvaltningsrättsliga regler har myndigheten gjort bedömningen att överklagandet och handlingarna i ärendet ska överlämnas till förvaltningsrätten.

Vad sedan gäller de klagandes påstående om att partiet har nekats möjlighet att få valsedlar tryckta och distribuerade i tid inför förtidsröstningen och att partiet inte framstod som valbart under förtidsröstningens första två dagar anför valmyndigheten följande.

En anmälan om deltagande i val ska göras senast 30 dagar före valdagen i det val som anmälan avser, enligt 2 kap. 17 § vallagen. Vid val till Europaparlamentet får röstmottagningen påbörjas tidigast den tjugonde dagen före valdagen hos en utlandsmyndighet respektive tidigast den artonde dagen före valdagen i röstningslokaler som en kommun har anordnat. I förarbetena (prop. 2013/14:48 s. 59 f) till vallagens bestämmelser om anmälan om deltagande i val konstaterade regeringen att "den av kommittén föreslagna fristen för anmälan om deltagande i val ligger så nära valdagen att den tid som står buds för beredning och beslutsfattande samt kungörande av anmälningarna hos Valmyndigheten och för överklagande och överprövning hos Valprövningsnämnden // inte kommer att vara tillräcklig för att ett slutligt avgörande av vilka partier som ställer upp i ett val alltid med säkerhet ska finnas tillgängligt innan förtidsröstningen börjar". Regeringen konstaterade vidare att "Valmyndighetens förslag, att förlägga senaste tidpunkten för anmälan av deltagande minst 45 dagar före valdagen, i och för sig ger mer realistiska förutsättningar att få klarlagt vilka partier som ställer upp i valet när förtidsröstningen inleds. Valmyndighetens förslag innebär dock samtidigt en större begränsning än kommitténs i det nuvarande systemet i fråga om möjligheterna att sent i en valrörelse forma ett partialternativ och ställa upp i val. Vid en avvägning mellan detta intresse å ena sidan och intresset att det under hela förtidsröstningsperioden skapas klarhet i vilka partialternativ som står till buds å den andra, anser regeringen att intresset av att i största möjliga utsträckning tillåta sena anmälningar väger tyngre."

Av det sagda följer att lagstiftaren redan förutsett att denna situation, det vill säga att det kan råda oklarhet kring vilka partier som är anmälda som deltagande i ett val när förtidsröstningen inleds, kan uppstå. I detta sammanhang kan också framhållas att väljaren genom s.k. ångerröstning har möjlighet att ändra en i förtid avlagd röst genom att rösta personligen i sin vallokal på valdagen, enligt vallagens 9 kap. 14 §.

Vad sedan gäller det nu aktuella ärendet kan konstateras att Valmyndigheten fattade beslut om att registrera anmälan om deltagande i val den 10 maj 2019, dvs dagen efter det att myndigheten tillställts beslutet i vilket Valprövningsnämnden återförvisade ärendet till Valmyndigheten för handläggning. Ärendet hade därför inte kunnat hanteras mer skyndsamt än vad som skett. Samma dag som beslutet att registrera anmälan om deltagande expedierades var Valmyndigheten i kontakt med ingivaren av ärendet både per e-post och telefon. Därpå följande arbetsdag tog Valmyndigheten en förnyad kontakt med ingivaren av ärendet och lät meddela vad som gällde kring beställning av valsedlar, varpå ingivaren återkom och meddelade att partiet förmodligen skulle avstå från att beställa valsedlar, men beklagade att detta missats.

Vad som framkommit i ärendet utgör enligt Valmyndighetens bedömning inte skäl att anse att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning vid förberedelse eller genomförande av valet och ej heller att myndigheten skulle ha hindrat röstningen eller med otillbörlig verkan ha gynnat övriga partier.

AA och BB vidhåller sitt överklagande.

Förvaltningsrättens beslut

I sitt beslut anför Förvaltningsrätten i Stockholm i huvudsak följande.

AA har överklagat Valmyndighetens beslut att avvisa hans samtycke till kandidatur i val till Europaparlamentet. Valmyndigheten har fattat beslutet med stöd av 2 kap. 20 § vallagen. Frågan är om han har haft rätt att överklaga det beslutet.

I 15 kap. vallagen anges vilka beslut enligt vallagen som kan överklagas. Med hänsyn till att ett val är en stor händelse, som inträffar med flera års mellanrum och involverar mycket arbete av både praktisk och administrativ natur, får lagstiftaren anses ha gjort noggranna överväganden om vilka slags beslut som ska kunna bli föremål för rättslig prövning. Enligt förvaltningsrättens mening saknas det därför grund att göra en mer extensiv tolkning av vilka typer av beslut som kan överklagas än vad som framgår av 15 kap. vallagen.

Av 15 kap. 3 § vallagen följer att beslut av den centrala valmyndigheten i ett ärende enligt 2 kap. om registrering av partibeteckning och anmälan av kandidater ska ske hos Valprövningsnämnden. Vallagen medger således inte någon rätt att överklaga beslut i andra ärenden enligt 2 kap. vallagen. Marijn Janssen har således inte haft rätt att överklaga Valmyndighetens beslut att avvisa hans samtycke till kandidatur till Europaparlamentet. Förvaltningsrätten bedömer inte heller att det enligt förvaltningslagen (2017:900) finns någon sådan möjlighet. Överklagandet ska därför avvisas.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande ordning

Enligt 15 kap. 13 § vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon har hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället, enligt paragrafens andra stycke, uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första och andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Av 2 kap. 14 § vallagen följer att ett parti som vill delta i val skriftligen ska anmäla detta till den centrala valmyndigheten. Av anmälan ska framgå under vilken beteckning partiet går till val.

Enligt bestämmelserna i 2 kap. 18 § vallagen ska en anmälan om deltagande i val registreras  om anmälan kommit in i tid och om partibeteckningen under vilken partiet går till val inte kan antas bli förväxlad med en beteckning för annat parti, om beteckningarna

Enligt 2 kap. 20 § vallagen ska den som kandiderar för ett parti som anmält sitt deltagande i ett val skriftligen ha samtyckt till kandidaturen. När det gäller val till Europaparlamentet ska ett sådant samtycke ges in till den centrala valmyndigheten, enligt 4 § andra stycket valförordningen (2005:874).

Av 10 kap. 2 § första stycket vallagen följer att röstmottagningen får påbörjas, vid bl.a. ordinarie val till Europaparlamentet, i röstningslokaler som en kommun har anordnat tidigast den artonde dagen före valdagen, och hos en utlandsmyndighet tidigast den tjugofjärde dagen före valdagen.

Av 15 kap. 3 § vallagen framgår vilka beslut som får överklagas hos Valprövningsnämnden.

Bedömning

Valprövningsnämnden konstaterar att förvaltningsrätten har avvisat AAs överklagande med hänvisning till att någon rätt att särskilt överklaga beslutet inte medges i vallagen eller förvaltningslagen. Enda möjligheten att angripa beslutet är då att överklaga fastställandet av valet.

När det gäller frågan om partiet har nekats möjlighet att få valsedlar tryckta och distribuerade i tid innan förtidsröstningen påbörjades, och att partiet inte framstått som valbart under de två första dagarna av förtidsröstningen, framgår det av Valmyndighetens redogörelse att myndigheten har hanterat ärendet skyndsamt efter det att man tagit emot Valprövningsnämndens beslut. Valprövningsnämnden finner därför att det inte har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning. Överklagandet ska avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Anmälan om deltagande i val
  • Europaparlamentet

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.