Påståenden om att valsedelsställ inte varit avskärmade på ett korrekt sätt och om brister när det gäller skyddet av valhemligheten - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2019:47

​Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och i huvudsak anfört följande. Han förtidsröstade i Garnisonen i Stockholm den 8 maj 2019 som var den första dagen det var möjligt att rösta. Valsedlarna var utlagda på ett sådant sätt att han utan svårighet såg vilken valsedel personen intill tog. Valsedelsställen var inte avskärmade på ett sådant sätt som vallagen föreskriver. Han skrev till Valnämnden i Stockholm som svarade att avskärmningen var tillräcklig.

Eftersom valhemligheten inte kunnat garanteras i Stockholm anser han att valet inte genomförts enligt lagens regler. Han åberopar de motiv som regeringen anfört i prop. 2017/18:286 liksom konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU12, Stärkt skydd för valhemligheten. Syftet med ändringen av 8 kap. 2 § vallagen med innebörd att valsedlarna ska läggas ut på en lämplig avskärmad plats har varit att skydda valhemligheten. Väljare ska inte känna obehag av att behöva ta valsedlar när andra ser på. Valet i Stockholm har inte tillgodosett skyddet för valhemligheten såsom avsett med 8 kap. 2 § vallagen. Det måste därför ifrågasättas om valet i Stockholm genomförts enligt 3 kap. 1 § regeringsformen.

Valnämnden i Stockholms stads yttrande

Valnämnden i Stockholms stad har på begäran av Länsstyrelsen Stockholm yttrat sig. Nämnden konstaterar att de nya bestämmelserna i vallagen om avskärmning av valsedelsställen inte i detalj reglerar hur avskärmningen ska se ut. Utformningen är varje kommuns eget ansvar. En längre redogörelse görs i yttrandet för vilka aspekter som beaktats i processen att ta fram de avskärmningar som användes i samband med valet. I utbildningen av personalen som arbetar i valet gavs instruktioner om hur valsedelsställen med avskärmningen bäst kunde placeras för att skydda väljaren.

När valnämndens kansli erhöll AAs e-post den 8 maj 2019 kontaktades omedelbart förtidsröstningslokalen och det framkom att valsedelsställen stod något för tätt. De ställdes omedelbart mer isär. Valnämndens kansli besökte ett antal förtidsröstningslokaler den första dagen för förtidsröstningen och fann att det behövdes tydligare instruktioner om hur valsedelsställen med avskärmningarna skulle placeras. En ny instruktion togs fram och skickades till alla ansvariga för förtidsröstningslokalerna. Den 9 maj ändrade röstmottagarna i Garnisonen på nytt placeringen av valsedelsställen och placerade dem rygg mot rygg. Sammantaget gör valnämnden bedömningen att den avskärmning som använts uppfyller lagstiftarens krav. Valsedelsstället har varit avskärmat på ett sådant sätt att väljaren inte blir eller upplever sig övervakad av andra väljare samtidigt som röstmottagarna getts tillräcklig möjlighet att kontrollera ordningen bland valsedlarna.

Länsstyrelsen Stockholms yttrande

Länsstyrelsen Stockholm har till Valprövningsnämnden översänt yttrandet från Valnämnden i Stockholms stad.

AA har i en kompletterande skrivelse vidhållit sitt överklagande och sammanfattningsvis anfört följande. I valnämndens yttrande till Valprövningsnämnden medger valnämnden att valsedelsställen i röstmottagningslokalen på Garnisonen varit uppställda för tätt och att man efter att ha fått AAs e-post gjorde en ny instruktion så att ställen placerades på ett säkrare sätt. Han anser dock att det även efter ändringen var lätt för personer som stod i kö bakom ställen att se vilka valsedlar väljare tog. Valsedelsstället skyddades inte effektivt.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Enligt 8 kap. 2 § första stycket ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen.

Bedömning

AA har i sitt överklagande anfört att valsedelsställen i Garnisonen inte var avskärmade på ett sådant sätt som vallagen föreskriver. Enligt vallagen ska valsedlar läggas ut på en lämplig avskärmad plats. Bestämmelsen syftar till att andra personer i lokalen inte ska kunna se vilka valsedlar den röstande tar. Valnämnden i Stockholms stad har i sitt yttrande redogjort för avskärmningarnas utformning och vilka åtgärder som omedelbart vidtagits när man den första dagen för förtidsröstningen fann att det behövdes tydligare instruktioner om hur valsedelsställen med avskärmningarna skulle placeras. Valprövningsnämnden finner vid en samlad bedömning att det inte förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning. AAs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Valhemligheten

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.