Påståenden om felaktigheter i tillhandahållandet av valsedlar

Valprövningsnämndens beslut 2019:27

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och sammanfattningsvis anfört följande. Han valarbetade för Alternativ för Sverige och besökte cirka kl. 17 på valdagen Sofielundsskolan med fyra valdistrikt för att kontrollera att de valsedlar som lagts ut tidigare under dagen fanns på plats. I två distrikt, S.Sofielund-Bryggeriet och N.Sofielund-Nobeltorget, hade valsedlarna tagits bort. En valförrättare i det sistnämnda distriktet uppgav att det skrivits en rapport om händelsen. Valet bör göras om i distrikten då partiet kan ha gått miste om många röster. Beträffande placeringen av valsedlarna uppgav valförrättarna att de ställdes i bokstavsordning medan Valmyndigheten i en e-post uppgivit att kommunens valnämnder bestämmer i vilken ordning de ska placeras i valsedelsställen.

Valnämnden i Malmö stads yttrande

Valnämnden i Malmö stad har på begäran av Länsstyrelsen Skåne yttrat sig och anfört i huvudsak följande. I distriktet S.Sofielund-Bryggeriet fanns bemanning vid valsedelsstället och kontroll skedde löpande. I distriktet N.Sofielund-Nobeltorget konstaterades vid en löpande kontroll kl. 13.15 att Alternativ för Sveriges valsedlar var borttagna. Detta noterades i protokollet. I enlighet med 6 kap. 7 § och 8 kap. 2 § vallagen (2005:837) är Valnämnden inte skyldig att tillhandahålla Alternativ för Sveriges valsedlar eller meddela när dessa tagit slut. Vid de utbildningar som föregick valet tog man särskilt upp vikten av noggrann hantering av valsedlar. Regelbundna kontroller har gjorts och man har inte sett någon avlägsna valsedlarna. Det kan inte med fog anses att det som förekommit inverkat på valutgången. I vallagen regleras inte i vilken ordning valsedlarna ska placeras. I Malmö placeras de i bokstavsordning i enlighet med Valmyndighetens rekommendationer.

Länsstyrelsen Skånes yttrande

Länsstyrelsen Skåne har inget att tillägga utöver vad som framgått av Valnämnden i Malmö stads yttrande. Länsstyrelsen bedömer att det som klaganden anfört inte kan anses ha påverkat valutgången.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Enligt 8 kap. 2 § första stycket ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. På denna plats ska väljarna ha tillgång till valsedlar med enbart valbeteckning (p. 1) och för val till Europaparlamentet valsedlar med parti- och valbeteckning för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel (p. 3).

I paragrafens andra stycke anges att de partier som deltar i valet också ska kunna lägga ut sina valsedlar på denna plats. I det tredje stycket stadgas att vad som sägs i första stycket p. 3 endast gäller under förutsättning att partiet har gjort en begäran enligt 6 kap. 7 § vallagen.

Enligt 8 kap. 4 § ansvarar röstmottagarna för ordningen på röstmottagningsstället.

Bedömning

AA har anfört att det saknades valsedlar för Alternativ för Sverige i distrikten S.Sofielund-Bryggeriet och N.Sofielund-Nobeltorget när han besökte vallokalen på valdagen kl. 17. Vid en löpande kontroll i distriktet N.Sofielund-Nobeltorget noterades kl. 13.15 att valsedlarna saknades vilket fördes till protokollet. Valprövningsnämnden konstaterar att Alternativ för Sverige deltog i valet till Europaparlamentet första gången vid 2019 års val. Valnämnden i Malmö stad hade alltså inte någon skyldighet att lägga ut Alternativ för Sveriges valsedlar i röstningslokalerna. Utredningen ger inte stöd för att det har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning i vallagens mening när det gäller tillhandahållande av valsedlar. Det har vidare inte framkommit att någon otillbörligen har verkat vid valet på annat sätt. AAs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Valsedlar