Personröst som inte räknats

Valprövningsnämndens beslut 2019:46

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut. Hans överklagande avser räkning av personkryss i valdistriktet Botkyrka 22 Tuna. Han röstade den 8 maj i förhandsröstningslokalen i Tumba medborgarkontor och personröstade på Vladan Lausevic på Liberalernas valsedel. Enligt valresultatet fick emellertid inte Lausevic någon personröst i valdistriktet och inte heller i resten av kommunen. AA undrar om hans röst någonsin kom fram till distriktet.

Länsstyrelsen Stockholms yttrande

Länsstyrelsen Stockholm har med anledning av överklagandet gjort en förnyad kontroll av Liberalernas valsedlar i valdistriktet Botkyrka 22 Tuna. En personröst på Vladan Lausevic som inte registrerats på ett korrekt sätt har hittats. 200 personer hanterade närmare en miljon röster och på grund av den mänskliga faktorn förekommer felaktigt hanterade personkryss.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Bestämmelser kring länsstyrelsen slutliga rösträkning finns i 13 kap. vallagen och hur ledamöter utses regleras i 14 kap.

Bedömning

Det är visat att AAs personröst på Vladan Lausevic inte registrerats. Valprövningsnämnden finner att det därmed skett en avvikelse från föreskriven ordning i enlighet med 15 kap. 13 § första stycket vallagen. Enligt paragrafens tredje stycke ska rättelse ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit inverkat på valutgången.

Liberalerna fick i valet ett mandat och ställde upp med en lista. Enligt Valmyndighetens känslighetsanalys (Valmyndighetens dnr. 200 271340-19/98213) klarade en kandidat spärren för personval och utsågs till ledamot på grundval av personligt röstetal. Det var Karin Karlsbro som fick 15 826 personröster. Bland de ledamöter som inte utsågs till ledamöter låg Allan Widman närmast att göra det på personligt röstetal med 7 449 personröster.

Att AAs personröst inte registrerats påverkade inte vem som utsågs till Liberalernas ledamot i Europaparlamentet. Vad som förekommit kan alltså inte med fog antas ha inverkat på valutgången. AAs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Känslighetsanalys
  • Röstsammanräkning
  • Särskilda personröster

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.