Personröster som inte redovisats på ett korrekt sätt vid rösträkningen ansågs utgöra avvikelse från föreskriven ordning, men avvikelsen har inte ansetts påverka valutgången - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2019:48

​Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Han är rätt säker på att ett personkryss i valdistriktet Ryd 3 (Ryd SV) i Linköping saknas eller blivit felräknat. Centerpartiets Emma Wiesner har, till skillnad från en annan kandidat med samma förnamn längre ner på listan, inte fått något personkryss alls. Med reservation för fel innan kuvertet förslöts borde dock så ha varit fallet. Det är fråga om en röst på plats i distriktet på valdagen med kryss på förtryckt partilista. Den enda ogiltiga röst som rapporterats från distriktet står som blank varför rösten inte verkar ha bedömts som ogiltig. Valresultatet borde justeras.

Länsstyrelsen i Östergötlands läns yttrande

Länsstyrelsen i Östergötlands län har yttrat sig och anfört i huvudsak följande. Länsstyrelsen har den 12 juni 2019 återigen kontrollerat, räknat och granskat de avgivna personrösterna för Centerpartiet i valdistriktet Ryd 3 i Linköping samt granskat dokumentationen vid den slutliga sammanräkningen. Resultatet av denna kontroll är att en förväxling skett gällande personrösterna i valdistriktet så att kandidaten Abir Al-Sahlani, Centerpartiet, av misstag har påförts de åtta personröster som avgivits för Emma Wiesner i det aktuella valdistriktet.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

 1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
 2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

  Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndig­heten att vidta en sådan rättelse.

  Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

  Av 14 kap. 9 § och 13 § vallagen framgår att ordningen mellan kandidaterna i första hand ska bestämmas på grundval av storleken på varje kandidats personliga röstetal. Personligt röstetal ska fastställas bara för kandidater som fått särskilda personröster till ett antal av minst 5 procent av partiets röstetal i valkretsen.

  Av länsstyrelsens yttrande framgår att åtta personröster som rätteligen skulle ha tillfallit Emma Wiesner på Centerpartiets lista felaktigt har bokförts på Abir Al-Sahlani. Vid röstsammanräkningen har det således förekommit en avvikelse från föreskriven ordning.

  För val till Europaparlamentet är hela Sverige en valkrets. Av Valmyndighetens beslut att fastställa resultatet av EU-valet framgår att Centerpartiet fick 447 641 röster i valet och att Emma Wiesner fick 20 683 röster. Emma Wiesner skulle således rätteligen ha tillgodoräknats 20 691 (20 683 + 8) personröster, vilket motsvarar 4,62 procent av partiets röster. Något personligt röstetal ska därmed inte fastställas för henne. Detta medför att den avvikelse från föreskriven ordning som förekommit inte har påverkat ordningen mellan kandidaterna. AAs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
 • Röstsammanräkning
 • Särskilda personröster

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.