Personröster som inte redovisats på ett korrekt sätt vid rösträkningen ansågs utgöra avvikelse från föreskriven ordning, men avvikelsen har inte ansetts påverka valutgången - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2019:44, 45

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet.

Redogörelse för överklagandena

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Hon var kandidat för Liberalerna i valet och nr 42 på listan. Efter att valresultatet publicerats upptäckte hon att det inte kommit in ett enda personkryss på henne. Hon förtidsröstade dagen efter att förtidsröstningen började. Hon tog kort på sin röst och såg när röstmottagaren lade ner hennes kuvert. Även andra personer som röstade på henne under valdagen undrar vart hennes personkryss tagit vägen. Kandidaten som stod över henne på valsedeln, Carl-Vincent Reimers från Stockholm som var nr 41 på listan, fick sju personkryss från distriktet som hon bor i. Hon önskar en rättelse eftersom det är ett slag mot demokratin att personkryssen på henne inte räknas.

BB har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. På valdagen röstade han i vallokalen Östermalm i Skövde kommun. Efter att utgången av valet fastställts såg han att hans personkryss på Jacqueline Tjällman inte räknats eftersom hon inte fått ett enda kryss i distriktet. Eftersom hon är boende i distriktet borde hon ha fått fler kryss. Kandidaten ovanför henne, Carl-Vincent Reimers som är helt okänd i kommunen, har dock fått sju kryss.

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns yttrande

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har yttrat sig och anfört i huvudsak följande. Länsstyrelsen har kontrollerat distriktet Östermalm i Skövde kommun och funnit att personröster felregistrerats vad gäller Liberalernas personkryss. Kandidat nummer 41 har felaktigt fått sju röster som kryssats på nummer 42, Jacqueline Tjällman.

Antalet röster gör inte någon skillnad i mandatfördelningen. Jacqueline Tjällman hade vid en korrekt bedömning fått 47 röster, vilket inte hade räckt för att väljas in på personligt röstetal. Carl-Vincent Reimers, som fått rösterna, har inte fått något mandat med hjälp av de sju rösterna. Varken Jacqueline Tjällman eller Carl-Vincent Reimers har fått tillräckligt antal röster för att ligga nära att ta ett mandat på personligt röstetal och felregistreringen har därför inte haft någon påverkan på utgången av den slutliga sammanräkningen.

Rösträknarna måste av misstag ha fört in rösterna på fel kandidat, något som kontrollanten skulle ha upptäckt vid sin kontroll av rösträknarnas arbete. Länsstyrelsen har inför sammanräkning 2019 förstärkt utbildningen av rösträknare och kontrollanter och bedömer att misstaget har uppkommit på grund av den personliga faktorn.

Länsstyrelsen har efter kontroll konstaterat att det uppkomna felet inte drabbat Jacqueline Tjällman i något annat distrikt i kommunen.

Trots att avvikelser från föreskriven ordning förekommit har dessa sammantaget inte påverkat utgången av den slutliga sammanräkningen.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

 1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
 2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt. 

  Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndig­heten att vidta en sådan rättelse.

  Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

  Av 14 kap. 9 § och 13 § vallagen framgår att ordningen mellan kandidaterna i första hand ska bestämmas på grundval av storleken på varje kandidats personliga röstetal. Personligt röstetal ska fastställas bara för kandidater som fått särskilda personröster till ett antal av minst 5 procent av partiets röstetal i valkretsen.

  Av länsstyrelsens yttrande framgår att sju personröster som rätteligen skulle ha tillfallit kandidat nr 42 Jacqueline Tjällman på Liberalernas lista felaktigt har bokförts på kandidat nr 41 Carl-Vincent Reimers. Vid röstsammanräkningen har det således förekommit en avvikelse från föreskriven ordning.

  För val till Europaparlamentet är hela Sverige en valkrets. Av Valmyndighetens beslut att fastställa resultatet av EU-valet framgår att Liberalerna fick 171 419 röster i valet och att Jacqueline Tjällman fick 260 röster. Jacqueline Tjällman skulle således rätteligen ha tillgodoräknats 267 (260 + 7) personröster, vilket motsvarar 0,16 procent av partiets röster. Något personligt röstetal ska således inte fastställas för henne. Detta medför att den avvikelse från föreskriven ordning som förekommit inte har påverkat ordningen mellan kandidaterna. AAs och BBs överklaganden ska därför avslås.

 

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandena.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
 • Röstsammanräkning
 • Särskilda personröster

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.