Placering av valsedlar i röstningslokal

Valprövningsnämndens beslut 2019:41

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och yrkat att Valprövningsnämnden förordnar om omval för dem som röstat i vallokalen Gymnastiksalen, Fridhemsskolan, Gävle.

Han har sammanfattningsvis anfört följande. Valsedlarna var placerade bakom två 10 cm höga skärmar vända mot valförrättarna. Bakom den vänstra skärmen låg Socialdemokraternas och borgarnas valsedlar. Bakom den högra låg Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valsedlar. Såväl valförrättarna som de röstande som stod i kö såg bakom vilken skärm man tog sina valsedlar. Han klagade till valförrättarna som inte vidtog någon åtgärd utan uppgav att valsedlarna placerats enligt de direktiv man fått. Vid det omval han önskar ska ske ska valsedlarna vara placerade så att ingen ser vilken valsedel man tar.

Valnämnden i Gävle kommuns yttrande

Valnämnden i Gävle kommun har på begäran av Länsstyrelsen Gävleborg yttrat sig och sammanfattningsvis anfört följande. Valnämnden inspekterade på valdagen vallokalen och inga avvikelser noterades. Det har inte förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning vad gäller bestämmelserna om avskärmning i 8 kap. 2 § vallagen.

Valsedelsställen placerades med två bordsskärmar på ett sätt så att det inte var någon insyn framifrån eller från sidan. Valsedlarna placerades, i enlighet med beslut i valnämnden, i bokstavsordning med början högst upp i valsedelsstället och i valsedelsfacken längst till vänster. Om valsedelsfacken längst till vänster blir fulla ska ett nytt valsedelsställ ställas upp. Eftersom det användes mer än ett valsedelsställ i vallokalen var det möjligt för en person att utröna från vilket ställ någon tog sina valsedlar. Det var däremot inte möjligt att avgöra vilken eller vilka sedlar en väljare tog med sig bakom skärmen. Det är bakom valskärmen som valhemligheten ytterst skyddas eftersom väljaren där slutligt gör i ordning sin röst.

Länsstyrelsen Gävleborgs yttrande

Länsstyrelsen gör bedömningen att Valnämnden i Gävle kommun följt såväl vallagen som Valmyndighetens riktlinjer och rutiner.

AA har i en kompletterande skrivelse vidhållit sitt överklagande. Den ordning för placering av valsedlar som valnämnden redogör för i sitt yttrande till Valprövningsnämnden iakttogs inte i vallokalen på Fridhemsskolan. Valsedlarna från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna låg separat. Ärendet handlar inte om vilka beslut valnämnden fattat utan hur detta beslut följts i Fridhemsskolan. Yttrande borde ha inhämtats från valförrättarna.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Enligt 8 kap. 2 § första stycket ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen.

Bedömning

AA har i sitt överklagande uppmärksammat att valsedlarna i vallokalen Gymnastiksalen, Fridhemsskolan, Gävle placerats bakom två skärmar och att det gick att se bakom vilken skärm de röstande tog sina valsedlar och därvid räkna ut vilka partiers valsedlar det rörde sig om. Enligt vallagen ska valsedlar läggas ut på en lämplig avskärmad plats. Bestämmelsen syftar till att andra personer i lokalen inte ska kunna se vilka valsedlar den röstande tar. Det saknas däremot reglering hur valsedlarna ska ordnas, t.ex. om så ska ske i bokstavsordning eller i flera valsedelsställ. Valprövningsnämnden gör bedömningen att valsedlarna lagts ut på en avskärmad plats i enlighet med vallagens 8 kap. 2 § första stycket. AAs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Valhemligheten
  • Valsedlar

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.