Placering av valsedlar i röstningslokal

Valprövningsnämndens beslut 2019:31

​Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut. Han röstade vid Dammfriskolan i Malmö. Boxarna med valsedlar var dukade olika. Alla i lokalen kunde se om en röstande tog sina valsedlar just från den box som innehöll få valsedlar från små partier. Han undrar varför valsedlarna inte ställs i bokstavsordning och föreslår att alla boxar dukas lika samt att alla partier finns representerade i varje box.

Av inkomna foton framgår att det fanns tre valsedelsställ bredvid varandra, ett med många valsedlar, ett med ett fåtal och ett som var helt tomt.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har hänvisat till 8 kap. 2 § vallagen där det framgår att valsedlarna ska läggas ut på en lämplig avskärmad plats i anslutning till ett röstmottagningsställe. Vidare har Valmyndigheten anfört följande:

Vallagen saknar reglering om hur valsedlarna ska ordnas. Valnämnden i kommunen kan fatta beslut om ordningen bland valsedlarna och om valsedlarna ska placeras i valsedelsställ. Valmyndigheten rekommenderar att kommunerna använder valsedelsställ och att valsedlarna tillhandahålls på ett likformigt sätt, på en och samma plats samt föreslår att valsedlarna placeras i bokstavsordning. Justitieombudsmannen har tidigare beslutat om valsedlars tillhandahållande på ett likformigt sätt, se exempelvis ärenden med diarienummer 5161-2010, 3270-2010, 5127-2010 och 5260-2010.

Av vad som framgår av ärendet saknas skäl att anta att någon avvikelse från föreskriven ordning skett.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Enligt 8 kap. 2 § första stycket ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen.

Bedömning

AA har i sitt överklagande uppmärksammat att valsedlarna vid röstmottagningen i Dammfriskolan i Malmö placerats i valsedelsställ (boxar) och att valsedlarna var ojämnt fördelade mellan valsedelsställen. Enligt vallagen ska valsedlar läggas ut på en lämplig avskärmad plats. Bestämmelsen syftar till att andra personer i lokalen inte ska kunna se vilka valsedlar den röstande tar. Det saknas däremot reglering hur valsedlarna ska ordnas. Som framgår av Valmyndighetens yttrande finns rekommendationer om hur så kan ske. Valprövningsnämnden delar Valmyndighetens bedömning att utredningen i ärendet inte visar annat än att valsedlarna tillhandahållits på en avskärmad plats där valhemligheten kunnat värnas. Det har inte kunnat fastslås att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning. AAs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Valhemligheten
  • Valkuvert

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.