Skydd av valhemligheten i röstningslokal samt påstådd brist i röstningsförfarandet

Valprövningsnämndens beslut 2019:32

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och i huvudsak uppgivit följande. Hans vallokal är kommunfullmäktigesalen. Han förberedde sin röst i valbåset, lämnade legitimation och prickades av i röstlängden. När han tittade upp såg han att två kameror var riktade mot båset. Han ifrågasatte detta varefter förvirring uppstod i lokalen. Efter en stund kom en handläggare från valnämndens kansli och uppgav att kamerorna inte var påslagna. Han markerade sin otrygghet och hörde något om att hans röst lades i. När han vände sig om och bad valförrättaren göra det fick han svaret att så redan skett. Han ifrågasatte då om det var hans röst som lagts i valurnan. Han tog upp sin mobil för att fotografera kamerorna i lokalen och gick ut ur lokalen. Vallokalens personal beordrade honom då att lämna ifrån sig bild eller mobil. Han ifrågasatte vad det fanns för lagstöd för detta. Handläggaren tog då ett markant steg framåt varvid han kände sig hotad. Han yrkar att valresultatet för Nässjö kommun, distrikt Centrum ogiltigförklaras, att fast monterade kameror täcks, monteras ner eller skyls under val arrangerade av Valmyndigheten/Länsstyrelsen samt att valet görs om för distriktet.

Valnämnden i Nässjö kommuns yttrande

Valnämnden i Nässjö kommun har på begäran av Länsstyrelsen i Jönköpings län yttrat sig. Nämnden har inkommit med loggar från kamerorna, bilder från vallokalen samt en redogörelse för kamerornas funktion med innebörden att dessa inte kan användas utan mjukvara som endast ett externt företags medarbetare har tillgång till. Slutsatsen dras i nämndens yttrande att det inte fanns möjlighet för någon, människa eller kamera, att röja den klagandes valhemlighet.

När vice ordföranden i vallokalen skulle lägga ned rösten i valurnan riktade inte AA sin uppmärksamhet mot mottagningsprocessen. Vice ordföranden försökte vid två tillfällen få kontakt, utan resultat. När AA noterade att hans röst var nedlagd i valurnan ville han göra om sitt röstande och lägga en ny röst vilket han blev nekad. Valnämnden konstaterar beträffande bemötandet i vallokalen att medarbetarna i lokalen inte i något avseende delar AAs upplevelse och tillbakavisar att den klagande skulle blivit bemött på ett hotfullt sätt.

Nässjö kommun menar att valet till Europaparlamentet genomfördes enligt gällande lagstiftning.

Länsstyrelsen i Jönköpings läns yttrande

Länsstyrelsen har uppgivit följande:

Länsstyrelsen anser att Nässjö kommun genom sitt yttrande på ett tillfredställande sätt redogjort för att det under valdagen inte förekom någon inspelning i vallokalen och att det av utredningen i ärendet inte framkommit några omständigheter i övrigt som skulle föranleda omval. Vid framtida val kan det enligt Länsstyrelsens uppfattning dock vara lämpligt att en övertäckning av de aktuella kamerorna sker för att undvika eventuell oro. Länsstyrelsen avstyrker bifall till överklagandet.

AA har i en kompletterande skrivelse vidhållit sitt överklagande.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Enligt 4 kap. 20 § första stycket ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.

Av andra och tredje styckena i paragrafen framgår att det för varje valdistrikt ska finnas en vallokal och att en vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.

Röstmottagarna ansvarar enligt 8 kap. 4 § för ordningen på röstmottagningsstället. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna skall rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen skall kunna genomföras. Blir det sådan oordning att den inte kan avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas.

Vallagens nionde kapitel reglerar röstmottagning i en vallokal. Det framgår av 9 kap. 6 § att röstmottagarna innan valkuvert tas emot ska kontrollera att kraven på hur sådana kuvert ska ha gjorts i ordning är uppfyllda och att väljarna enligt röstlängden har rösträtt i de val som valsedlarna gäller och inte redan har röstat. Om det inte finns några hinder mot att ta emot valkuvert ska röstmottagarna, enligt 9 kap. 7 §, i väljarens eller budets närvaro lägga kuverten i valurnan för de val valsedlarna gäller och markera detta i röstlängden.

Bedömning

Valnämnden i Nässjö kommun har visat att kamerorna inte var påslagna i samband med att utrymmet användes som vallokal. Inte heller i övrigt har något framkommit i utredningen som ger skäl att bedöma att det förekommit brister i vallokalen som äventyrat valhemligheten. Valprövningsnämnden instämmer emellertid i länsstyrelsens bedömning att det kan vara lämpligt att en övertäckning sker av kameror i en lokal som används som vallokal för att undvika eventuell oro. Valprövningsnämnden finner vidare inte visat att röstmottagningen skulle ha stridit mot bestämmelserna i 9 kap. vallagen. Det har därmed inte kunnat konstateras att det skulle ha förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning. AAs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Röstningsförfarandet
  • Röstningslokal
  • Valhemligheten

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.