Skydd av valhemligheten vid utdelning av valkuvert

Valprövningsnämndens beslut 2019:28

​Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och i huvudsak anfört följande. Han gick in i båset i vallokalen och hämtade sina valsedlar. För att sedan få sitt valkuvert uppgav damen att hon var tvungen att se hans valsedel. Därmed var han inte anonym. En felaktighet begicks i förfarandet i vallokalen.

Valnämnden i Umeå kommuns yttrande

Valnämnden i Umeå kommun har på begäran av Länsstyrelsen Västerbotten yttrat sig och sammanfattningsvis anfört följande. I valnämndens utbildning är det tydligt hur röstförfarandet i vallokalen ska gå till. Efter att väljaren tagit valsedlar vid det avskärmade valsedelsbordet ska väljaren få ett valkuvert av en röstmottagare. I instruktionerna finns ingen anvisning om att röstmottagaren ska be att få se väljarens valsedlar.

Länsstyrelsen Västerbottens yttrande

Länsstyrelsen Västerbotten har uppgivit att om en röstmottagare begär att få se väljarens valsedlar innan väljaren får ett valkuvert riskerar väljarens valhemlighet att röjas, särskilt om väljaren bara tagit en valsedel från valsedelsbordet. Enligt länsstyrelsens mening får ett sådant förfarande anses strida mot föreskriven ordning. Av överklagandet framgår inte vid vilket röstmottagningsställe AA röstat. Det finns enligt Valnämnden i Umeå kommun inte någon anvisning i valnämndens instruktioner att en röstmottagare ska be att få se väljarens valsedlar. Av yttrandet framgår inte att nämnden har funnit något som styrker att det gått till på det sätt som klaganden beskriver. Länsstyrelsen anser därför att det inte går att fastslå att det skett någon avvikelse från föreskriven ordning.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Av 7 kap. 2 § första stycket framgår att för att göra i ordning en röst ska väljarna ta en valsedel, lägga valsedeln i ett kuvert utan att vika den och försluta kuvertet. Enligt 7 kap. 3 § första stycket ska rösten göras i ordning bakom en valskärm och därefter lämnas till röstmottagaren. Det ska enligt 8 kap. 1 § på ett röstmottagningsställe finnas ett lämpligt antal avskilda platser (valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn. I enlighet med 8 kap. 2 § första stycket ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut.

Bedömning

AA har uppgivit att för att få valkuvertet var han tvungen att visa sin/sina valsedlar. Detta strider mot vallagens bestämmelser hur röstmottagningen ska gå till. Av utredningen i ärendet framkommer att det saknas närmare uppgifter om var och när händelsen inträffat samt hur berörda röstmottagare ställer sig till det som uppgivits ha hänt. Likaså framgår att det uppgivna förfarandet strider mot Umeå kommuns instruktioner för hur röstmottagningen ska gå till. Valprövningsnämnden finner mot bakgrund av de uppgifter som finns att tillgå i ärendet att det inte är möjligt att fastslå att det skett en avvikelse från föreskriven ordning. AAs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Röstningsförfarandet
  • Valhemligheten
  • Valkuvert

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.