Skydd av valhemligheten vid utdelning av valkuvert

Valprövningsnämndens beslut 2019:39

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och i huvudsak uppgivit följande. Vid besök i vallokalen i biblioteket i Söderhamn gjorde han ett antal iakttagelser som var för sig utgör brott mot vallagens (2005:837) sjunde kapitel samt möjligen även innebär otillbörlig valpåverkan. Det var en lång kö fram till bordet med valsedlar. När de röstande hämtat sina valsedlar tvingades de passera delar av kön för att leta upp den dam som hade valkuverten. Det fanns möjlighet för alla i vallokalen att se vilket parti de röstade på. För att få sitt kuvert av damen var de röstande tvungna att visa upp att de tagit valsedlar. Han påtalade att det stred mot vallagen men om detta togs ingen notis. Dessa omständigheter kan ha påverkat benägenheten att inte rösta på partier som av vissa utpekas som extrema. Valresultatet kan därför misstänkas vara icke rättvisande. Det finns vittnen som kan intyga att hans beskrivning är korrekt.

Valnämnden i Söderhamns kommuns yttrande

Valnämnden i Söderhamns kommun har på begäran av Länsstyrelsen Gävleborg yttrat sig och anfört i huvudsak följande. Valfunktionären som befann sig i vallokalen när AA var där har beskrivit vad som hände och valnämnden drar slutsatsen att det inte skett något brott mot vallagen. Det var kö i korridoren till vallokalen. Ett kösystem hade ordnats så det var inte någon kö till bordet med valsedlar utan de röstande hämtade en i taget sina valsedlar. För att de röstande inte skulle skapa kö vid valsedlarna genom att där lägga valsedeln i valkuvertet delades kuvertet ut efter att de valt valsedlar. De ombads inte visa sina valsedlar utan fick endast frågan om de hämtat sina valsedlar. När AA tog upp frågan fick han svaret att han kunde ta flera valsedlar eller gömma valsedeln bakom röstkortet för att bevara valhemligheten men detta tyckte han var för omständligt.

Länsstyrelsen Gävleborgs yttrande

Länsstyrelsen Gävleborg har hänvisat till yttrandet av Valnämnden i Söderhamns kommun samt anfört följande.

Länsstyrelsen gör bedömningen att nämnden har följt såväl vallagen som Valmyndighetens riktlinjer och rutiner. Länsstyrelsen noterar även att i förarbetena till 8 kap. 2 § vallagen (2005:837) berörs just den situation som uppkom i det aktuella ärendet. Regeringen anförde i propositionen att "även om det ytterst är det allmännas ansvar att tillgodose väljarens behov av skydd för valhemligheten finns det inslag av eget ansvar för väljarna. Det får allmänt sett anses finnas goda möjligheter för varje väljare som vill dölja vilka valsedlar de har tagit att enkelt göra det under passagen genom lokalen till valskärmen. Det är dessutom inte i denna situation som väljare har upplevt obehag och en risk för att röja sin valhemlighet." (Prop. 2017/18:286 s. 12).

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt besluts­myndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Av 7 kap. 2 § första stycket framgår att för att göra i ordning en röst ska väljarna ta en valsedel, lägga valsedeln i ett kuvert utan att vika den och försluta kuvertet. Enligt 7 kap. 3 § första stycket ska rösten göras i ordning bakom en valskärm och därefter lämnas till röstmottagaren.

Det ska enligt 8 kap. 1 § på ett röstmottagningsställe finnas ett lämpligt antal avskilda platser (valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn. I enlighet med 8 kap. 2 § första stycket ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut.

Röstmottagarna ansvarar enligt 8 kap. 4 § för ordningen på röstmottagningsstället.

Bedömning

AA har uppgivit att för att få valkuvertet var han tvungen att visa sin/sina valsedlar. Detta strider mot vallagens bestämmelser hur röstmottagningen ska gå till. Av yttrandet av Valnämnden i Söderhamns kommun framkommer dock att de röstande inte ombetts visa sina valsedlar utan endast tillfrågats om sådana hämtats. Motstridiga uppgifter föreligger vidare i ärendet huruvida de röstande, när de hämtat sina valsedlar, tvingats att passera delar av kön. Enligt valnämnden var kön i korridoren utanför vallokalen. Valprövningsnämnden finner det inte visat att någon avvikelse skett från föreskriven ordning. AAs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Röstningsförfarandet
  • Valhemligheten
  • Valkuvert

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.