Utseende av ersättare i kommunfullmäktige

Valprövningsnämndens beslut 2019-9

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 26 februari 2019 att utse AA till ny ersättare för Lidingöpartiet i kommunfullmäktige i Lidingö kommun.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att han inte avser vara ersättare för Lidingöpartiet i kommunfullmäktige i Lidingö.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen har yttrat sig och anfört bl.a. följande.

Ledamot ska utses efter BB. Första ersättare är CC, som blir ny ledamot, och därefter stryks som ersättare.

När ersättare ska utses efter CC ska den person väljas som står närmast efter DD på Lidingöpartiets lista. Eftersom AA står på denna plats ska han utses till ny ersättare efter CC.

Länsstyrelsens beslut blir alltså att CC utses till ny ledamot efter BB, och att AA utses till ny ersättare efter CC.

AA har vidhållit sitt överklagande.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Den som vill avgå från ett uppdrag som förtroendevald ska begära detta hos fullmäktige, som enligt 4 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) är det organ som kan befria en ledamot eller ersättare från uppdraget. Valprövningsnämnden kan endast överpröva länsstyrelsens beslut att utse ersättare.

Om en ersättare i kommunfullmäktige har utsetts till ordinarie ledamot eller avgått som ersättare av någon annan orsak ska länsstyrelsen, enligt 14 kap. 23 § vallagen (2005:837), på anmälan av fullmäktiges ordförande göra nya beräkningar och utse ytterligare en ersättare för varje ledamot som berörs.

I ärendet har inte framkommit annat än att AA blivit utsedd till ersättare enligt vallagens bestämmelser. Överklagandet ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 24 april 2019
Ämnesord
  • Ersättare