Ändring i beskattningen av bingospel

Yttrande 1988/89:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturiitskötliets yttfäricJé 1988/89:Kryiy:.. ,,,...

Ändring i beskaftriinenäv bingospel'


:... 1988/89.    :: ,i.


Till skatteutskott:er'';;'''\;*'''/'''.' '''["\\ ;' '''""''-"' .';'"' '' ;'''';

Skatteutskottet har den 8'november 1988 beslutat bereda.kulturutskottet, tillfälle att yttra sig överiproposition 1988/89:28 omändring i beskattningen av bingospel jämte de med anledning av proposidonen väckta motionerna'

1988/89:Sk5 (m) och 1988/89:Sk6 (c).  : , ;,i   , '..,:.:'. ,  :

Utskottet                       .   ,     .     ;      ;

Vissa bakgrundsuppgifter samt innehållet i prop. 1988/89:28

1 proposition 1987/88:141 föreslogs en rad ändringar avseende lotterier m.m. Avsikten med förslagen var att göra vissa administrativa förenklingar och att ge folkrörelserna ökade möjligheter att skaffa sig inkomster av bingospel och andra lotterier.

I förslaget ingick bl.a. att penningvinster skulle tillåtas i bingospel, att de ideella föreningarnas bingospel inte skulle beskattas, om inte penningvinster förekom, och att skatten skulle fastställas genom automatisk databehandling på grundval av den i bingotillståndet medgivna omsättningen. Bingoskatten skulle fastställas utan något beslut av beskattningsmyndigheten, den skulle betalas senast sex månader efter att dllståndet till bingospel börjat gälla och någon deklaration skulle inte lämnas.

På hemställan av kulturutskottet i betänkandet KrU 1987/88:22 avslogs förslaget om fastställande av bingoskatten på grundval av tillåten omsätt­ning. Vidare gavs regeringen till känna följande synpunkter rörande inbetalningen av bingoskatten.

Enligt kulturutskottets mening bör det vara möjligt att förena fördelarna med regeringens förslag med en ordning som tillgodoser önskemålet att skatten utgår på den faktiska omsättningen. Detta bör kunna ske genom att skatten - under förutsättning att bingotillstånd ges för kalenderår - i princip fastställs och betalas på följande sätt.

I samband med att tillstånd till bingospel ges bestäms skatten preliminärt till 3 % av det omsättningsbelopp som tillstånd meddelas för. Av den sålunda bestämda preliminära skatten betalas 50 % på en bestämd uppbördsdag under juli månad. På grundval av deklaration i januari påföljande år bestäms sedan den slutliga skatten efter den faktiska omsättningen för de spel som bedrivits under tillståndsperioden. Inbetalning av skatten sker sedan med avdrag för erlagd preliminär skatt.

1 Riksdagen 1988/89.13 saml. NrlySom delvis 'främ'går av den gjorda redovisningen bestämde riksdagen     1988/89:KrUly
bingoskatten dll 3 % av omsättningen, vilket inriébäVéri sänkning från 5,5     '  '
      '        '
%.                                                                    '';/'                                                                                                                                                                                                                                                                                           _ -. . :...'.. ;-..:, .

I enlighet méd riksdagens begäran har regeringen i proposition 1988/89:28-     '  '     ' lagt fram ett förslag som har till syfte att tillgodose utskottets och riksdagens     ...

önskemål öm redovisningen av bingoskatt. Dedaskef-genöm ett förslag dll...... '       

lag om ändring:»'lagen (1972:820) om skatt på spel, som innebär att riksskatteverket ges rätt att besluta att redovisningsperioderna för skatt på bingospel för viss skattskyldig tills vidare skall vara sex månader i stället för nuvarande två månader.

I propositionen anförs bl.a. - med hänvisning dll den av utskottet föreslagna lösningen - att ett år i och för sig torde vara en vanlig giltighetstid ,  . för bingotillstånd, men att det även finnns tillstånd med annan giltighetstid och att den av utskottet föreslagna lösiiingenihteär helt lätt ätt anpassa såatt -även sådana bingospel som har mycketkortgildghetstid kan hanteras på ett praktiskt sätt. I propositionen anförs vidare att lösningen med en preliminär skatt beräknad på tillåten omsättning följd av en slutlig skatt baserad på: deklarerad faktisk omsättning framstår som onödigt krånglig och främmande för den indirekta beskattningen. Denna synpunkt utvecklas närmare. Enligt finansministerns uppfattning kan syftet med det av kulturutskottet förordade systemet till fullo uppnås på étt enklare sätt än utskottet föreslagit, nämligen genom att en möjlighet öppnas att förlänga redovisningsperioderna inom det nuvarande  systemet  till  sex  månader.   Sedan  även  i  detta  hänseende ytterligare synpunkter utvecklats, anförs i propositionen följande.

Om man enbart förlänger redovisningsperioderna får man dock samma problem som skulle bli, följden av kulturutskottets förslag såvitt avser bingospel med annan giltighetsdd än ett eller ett halvt år.,Redovisningsperio­der om sex månader bör därför endast vara ett alternafiv till nu gällande perioder om två månader. RSV bör kiinna besluta om förlängda redovis­ningsperioder i de fall där bingotillståndet har lång giltighetstid och den tillåtna omsättningen är av mindre omfattning: Den tillåtna omsättningen bör anses vara av mindre omfattning när den inte överstiger en och en halv milj. kr. för år räknat.

I propositionen föreslås i enlighet med dét anförda aft dét skall införas en'   -.   .

regel i 11 § lagen (1972:820) dm skatt på spel, som'ger riksskatteverket
möjlighet att, när särskilda skälföreligger, för viss skattskyldig besluta att
           '

redovisningsperioden skall vara sex kalendermånader. Vidare föreslås en följdändring i 22 §. Det föreslås också att den som har tillstånd till sådant bingospel som inte medger penningvinster inte skall vara skattskyldig (ändring i 4 §). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1989.

Frågan om avskaffande av bingoskatten

1 motion Sk5 (m) yrkas att bingoskatten fr.o.m. den 1 januari 1989 skall utgå endast på spel med penningvinster översdgande 10 milj. kr. 1 motionsmotive­ringen anges att syftet med yrkandet är att skatten skall avskaffas men att ett sådant yrkande av formella skäl inte fått framställas i ärendet. Utskottet anser att motionen bör avstyrkas. Utskottet hänvisar till att   .riksdagen så sent söm i juni i år och med giltighet fr.o.m.den lijanuari,1989 ,. 1988/89;KrUly-.
efter förslag av utskottet i betänkandet KrU 1987/88:22.dels avslagit ett.,,.-   .,,   ,  
...,.
motionsyrkande om avskaffande av: bingoskatten, dels beslutat,att skatten .
., :.
skall sänkas från 5,5 % till 3 % av omsättningen.,:
  :   ,      ;. .       .;-.       . ;; i;      ', . :,

Redovisning av bingoskatt        :   ;           '         ,.;!.- ...i.; ;,i,; -:. .

Utskottet vill inledningsvis erinra om att - som också fraiTigår ay pi-ppositio-nen ~ utgångspunkten för utskottets tidigare ställningstagande béfräffåiide redovisningen av bingoskatten var att tillstånd till bingdspel i nörmalifailét ges för ett kalenderår och att föreningarna inte skulle behöva betala in någon skatt förrän efter ett halvår. Förslaget i propositionen torde tillgodose utskottets önskemål, då det gäller tillstånd som avser bingoverksamhet som bedrivs av föreningar, som inte ingår i en s.k. allians (se nedan); de enskilda ,      ,,,;.....    ;:. föreningarna har i allmänhet tillstånd till bingospel som understiger 1,5 milj. ;   , : . . kr. Därtill kommer att propositionsförslaget innebär en förbättring för föreningarna genom att kravet på preliminärdeklaration tas bort. Det   . innebär också, som framhålls i propositionen, att om den faktiska omsätt­ningen är lägre än den dllåtna, kommer den skattskyldige att betala ett lägre belopp vid första halvårsredovisningen än vad han skulle ha gjort enligt kulturutskottets förslag.

Då det gäller mera omfattande bingotillstånd innebär propositionens förslag att redovisningssystemet även i fortsättningen blir det samma som gäller för redovisning av andra punktskatter, där redovisning sker för varje tvåmånadersperiod.

Utskottet vill i sammanhanget erinra om att bingospel i betydande omfattning i praktiken anordnas av s.k. allianser, som utgör sammanslut­ningar av de föreningar som får tillstånd att ordna sådant spel. Allianserna ': anlitar ofta konsulter eller serviceföretag för att biträda vid spelets bedrivan­de. Detta innebär att allianserna har bättre praktiska möjligheter än en liten förening att svara för bl.a. redovisning av bingoskatten. I regel, inges en ' gemensam ansökan för de föreningar som ingår - i en allians. Det är föreningarna som får dllstånd till att anordna bingospelet, men av tillstånds­beviset framgår det totala omslutningsbeloppet. Regeringens förslag synes innebära att i de fall tillstånd getts till föreningar som sammanslutit sig dll en allians omfattningen av spelet skall bedömas med utgångspunkt, i det för alliansen gällande totalbeloppet. Eftersom, enligt vad, utskottet inhämtat, föreningarna i en allians regelmässigt har ett större totalt omslutningsbelopp än 1,5 milj. kr. per år, bordet belopp som anges i propositionen, 1,5 milj. kr., höjas något i syfte att föreningar som ingår i mindre allianser skall få en redovisningsperiod som uppgår till sex månader.

I motion Sk6 (c) framställs ett yrkande av innehåll att det i normalfallet skall fastställas en redovisningsperiod av sex månader, att beloppsgränsen skall göras värdebeständig genom anknytning till basbeloppet och att en summa motsvarande 60 basbelopp (för närvarande 1 548 000 kr.) skall anges i lagtexten. Förslag till lagtext läggs fram.

Med anledning av motionen vill utskottet i första hand hänvisa till vad som anförts i det föregående om redovisningsperioder för bingoskatten. Utskot-tet biträdéi''fö'rslåge't i mötiöhen att man vid bedömningen av om den tillåtna; ; 1988/89;KrUl.y., omsättningen är av mindre'omfattning bor tä-hänsyn'till penningvärdésfö-';'!,,. ..,;':,.. :-rändringen, något som åtérspegl'as'i dén årliga ändringen-:av!basbeloppet::»: i;--.' :)i,i- i ::';.: . :., Det får ankomma på skatteutskottet att ta ställning till frågan om:huriivida ,' '; ' mw :\...r,.'.- .; visst antal basbelopp skall anges i lagtexten eller en sådan basbeloppsanknyt­ning som kulturutskottet förordar bör ske genom ett uttalande söm;har::-ii''' />; V:(,, :. i.':,>; karaktär av förarbete till lagstiftningen.

Kulturutskottet anser sig inte heller i övrigt böra göra något iittaiärideorri
vilken lagteknisk lösning sonii bör väljas i fråga om'längdéii av redovisnings-' '   '     '"      -'
perioden.
                               ,      ,        ,

Övrigt                       .,..',;, ' '   ' '    ,'      '"'' \ "'',"'   '............. .'   . ''

Kulturutskottet har inte något att erinra mot förslagen i propositionen i den , . :.;.-:::        ,   .t, mån de inte behandlats i dét föregående: i' .;::, ::..:. , liiiv,: .-:  : ' . ,r,   ;.     ,; ,   , i.:i.,

Stockholm den 17 november 1988   '   -'        .'....::.,.,  ,.'.  .;   :.   i   .   .;::.:

På kulturutskottets vägnar           ,,   ...                                     \        .

Ingrid Sundberg

Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Maja Bäckström (s), Jan-Erik Wikström (fp), Jan Hyttring (c), Anders Nilsson (s), Lars Ahlmark (m), Sylvia Pettersson (s), Erkki Tammenoksa (s), Leo Persson (s), Lars Ahlström (m), Margareta Fogelberg (fp), Stina Gustavsson (c), Alexander Chrisopoulos (vpk), Kaj Nilsson (mp), Ingegerd Sahlström (s)Ulla Samuelsson (s) och Torgny Larsson (s).

Avvikandemening

Frågan om avskaffande av bingoskatten

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Lars Ahlström (alla m) anser attden del av utskottets yttrande som under rubriken Frågaii om avskaffande av bingoskatten börjar med "Utskottet anser" och slutar méd "av omsättning­en" bort ha följande lydelse:

Företrädare för moderata samlirigs'partiet har tidigare föreslagit att bingos­
katten skall avskaffas. Med hänvisning härtill biträder utskottet förslaget i
motion Sk5.
                                                                     

gotab    Stockholm 1988 16148