Ändring i plan- och bygglagen m.m.

Yttrande 1992/93:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU4y

Ändring i plan- och bygglagen m.m.

Till jordbruksutskottet

Jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att senast den 1 december 1992 avge yttrande över proposition 1992/93:60 såvitt avser ändring i plan- och bygglagen jämte eventuella motioner.

Propositionen

I detta yttrande tas upp förslagen i propositionen i vad avser ändring i plan- och bygglagen (1987:10) och i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

I propositionen behandlas frågan om införlivandet i svensk lagstift­ning av vissa EG-direktiv på miljöområdet. För att uppfylla bestäm­melserna i ett EG-direktiv föreslås att miljökonsekvensbeskrivningar skall upprättas vid planering av allmän va-anläggning enligt va-lagen. En miljökonsekvensbeskrivning skall i vissa fall också ingå i underla­get för en detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL).

Motionen

I den med anledning av propositionen väckta motionen 1992/93:Jol7 av Annika Åhnberg (-) yrkas

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett generellt utfor­mat krav på miljökonsekvensbeskrivningar.

Utskottet

Bilaga XX till EES-avtalet innebär att ett antal miljödirektiv skall transformeras till svensk lagstiftning. I propositionen förordas att för­slag endast till sådana bestämmelser i miljödirektiven som saknar motstycke i den svenska lagstiftningen och som innehåller direkta lagstiftningskrav eller krav vars uppfyllande i Sverige förutsätter lag­stiftning nu bör transformeras till den svenska rättsordningen. I vad

1 Riksdagen 1992/93. 19 saml. Nr4y


1992/93 BoU4y


gäller PBL innebär denna ståndpunkt att i lagen föreslås införas en  1992/93:BoU4y

ändring i 5 kap. 18 § av innebörd att miljökonsekvensbeskrivningar enligt naturresurslagen skall göras avseende en detaljplan som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som en följdändring föreslås ett tillägg till 8 kap. 2 § PBL så att kabinbanor införs bland bygglovs­pliktiga företag. Även vissa andra följdändringar föreslås tas in i lagen.

I propositionen anförs vidare att ett mera allmänt krav i PBL på miljökonsekvensbeskrivningen bör utredas i ett vidare sammanhang.

Enligt vad utskottet erfarit avser regeringen inom kort att tillkalla en utredning för en översyn av vissa frågor i PBL m.m. I utredningen kommer bl.a. att övervägas frågan om miljökonsekvensbeskrivningar enligt PBL.

Utskottet anser att resultatet av utredningsarbetet bör avvaktas. En sådan uppfattning är inte förenlig med vad i motion Jol7 (-) yrkande 5 föreslagits såvitt frågan rör PBL om att riksdagen nu hos regeringen bör begära förslag till ett generellt utformat krav på miljökonsekvens­beskrivningen.

Med det anförda tillstyrker bostadsutskottet regeringens förslag till ändring i PBL och avstyrker motion JoI7 (-) yrkande 5 i motsvarande del.

Utskottet tillstyrker också förslaget till ändring i va-lagen.

Stockholm den 1 december 1992 På bostadsutskottets vägnar

Agne Hansson

I beslutet har deltagit: Agne Hansson (c), Oskar Lindkvist (s), Knut Billing (m), Bertil Danielsson (m), Magnus Persson (s), Erling Bager (fp), Lennart Nilsson (s), Sören Lekberg (s), Mikael Odenberg (m), Rune Evensson (s), Ulf Björklund (kds), Dan Eriksson i Stockholm (nyd), Britta Sundin (s), Birger Andersson (c) och Marianne Carlström (s).

Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie ledamot i utskottet, har suppleanten Eva Zetterberg (v) närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Meningsyttring av suppleant

Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet, eftersom partiet inte företräds av ordinarie ledamot i utskottet.

Eva Zetterberg (v) anför:

Jag delar   uppfattningen  i   motion   Jol7   (-)  om  att  det  inte  finns anledning att begränsa kravet på att miljökonsekvensbeskrivning skallinföras endast i den utsträckning som behövs för att uppfylla det krav 1992/93:BoU4y på området som måste tillgodoses för att uppfylla bestämmelserna i ett EG-direktiv. Jag delar bl.a. Boverkets uppfattning om att ett mera generellt utformat krav på miljökonsekvensbeskrivningar för detaljpla­ner enligt PBL bör införas. Jag kan däremot inte dela uppfattningen i propositionen om att frågan om ett mera allmänt krav på miljökonse­kvensbeskrivningar bör utredas i ett vidare sammanhang. Enligt min mening bör riksdagen med anledning av motion Jol7 (-) yrkande 5 i motsvarande del som sin mening ge regeringen till känna vad nu anförts om miljökonsekvensbeskrivningar. Regeringen bör skyndsamt förelägga riksdagen ett förslag i frågan.»*2500.S,oc,,,,


'992


Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.